Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXV/134/06


U C H W A Ł A Nr XXXV/134/2006

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Na podstawie art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420) Rada Miejska w Tucznie, uchwala co następuje:

§ 1.1. Zakres informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze obejmować powinien zestawienie:

1) dochodów budżetowych w szczegółowości do wszystkich źródeł według działów i

rozdziałów klasyfikacji budżetowej,

2) wydatków budżetowych w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji

budżetowej,

3) przychodów i rozchodów,

4) wykorzystania środków nie wygasających w roku poprzednim,

  1. stopnia realizacji zadań inwestycyjnych,

  2. stanu należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 sporządzane są w formie tabelarycznej z porównaniem do wielkości planowanych określonych w uchwale budżetowej według stanu na dzień 30 czerwca.

§ 2.1. Zestawienia o których mowa w § 1 stanowią załączniki do informacji opisowej, obejmującej:

  1. analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,

  2. analizę wykonanych wydatków budżetowych oraz rozchodów,

  3. ocenę zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych,

  4. ustalenie wyniku finansowego (nadwyżki - niedoboru budżetowego).

2. Analiza w zakresie stopnia realizacji dochodów i wydatków budżetowych winna określać przyczyny istotnych odchyleń od wielkości planowanych i skutków mogących mieć wpływ na wykonanie budżetu rocznego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/23/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Miron Sudyn

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 07-11-2006 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2006 09:12