Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2020 r. 2023-03-29 13:53
dokument Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/92 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zmienionej UChwałą nr VII/52/95 z dnia 27 grudnia 1995 r 2023-03-29 13:52
dokument Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2023-03-29 13:50
dokument Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 467/2 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 13:44
dokument Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 2023-03-29 13:43
dokument Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno 2023-03-29 13:42
dokument Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2023-03-29 13:40
dokument Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego 2023-03-29 13:40
dokument Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023-03-29 13:39
dokument Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2020 rok 2023-03-29 13:38
dokument Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 2023-03-29 13:37
dokument Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 13:36
dokument Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 2023-03-29 13:35
dokument Uchwała XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 2023-03-29 13:33
dokument Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 13:31
dokument Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. 2023-03-29 13:30
dokument Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego 2023-03-29 13:28
dokument Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. WNMP w Tucznie 2023-03-29 13:27
dokument Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Tuczno 2023-03-29 13:26
dokument Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi 2023-03-29 13:24
dokument Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu do orzekania w latach 2019 - 2023 2023-03-29 13:23
dokument Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie odmownego załatwienia skargi 2023-03-29 13:22
dokument Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną 2023-03-29 13:21
dokument Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/23/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2023-03-29 13:20
dokument Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-03-29 13:19
dokument Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2023-03-29 13:18
dokument Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-03-29 13:17
dokument Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 13:16
dokument Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-03-29 13:15
dokument Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2023-03-29 13:14
dokument Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakłądowi Opiekuńczo - Leśniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie 2023-03-29 13:13
dokument Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mari Grzegorzewskiej w Niemieńsku 2023-03-29 13:12
dokument Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/321/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Tuczno przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 2023-03-29 13:10
dokument Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 13:07
dokument Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/281/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składnikó wynagrodzenia 2023-03-29 13:06
dokument Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-03-29 13:04
dokument Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2023-03-29 13:03
dokument Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej 2023-03-29 13:02
dokument Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 lioca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019 - 2035 2023-03-29 13:01
dokument Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 13:00
dokument Uchwała Nr VI/82/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2019 r. 2023-03-29 12:59
dokument Uchwała Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych skół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2023-03-29 12:58
dokument Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów, nauczycieli pracujących z mieszanymi grupami przedszkolnymi obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązku określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuczno 2023-03-29 12:57
dokument Uchwała Nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 2023-03-29 12:53
dokument Uchwała Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 12:52
dokument Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2023-03-29 12:51
dokument Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok 2023-03-29 12:49
dokument Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna wotum zaufania 2023-03-29 12:48
dokument Uchwała Nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 maja 2019 r. uchylająca Uchwałę Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr XLIV.340.2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tuczno zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2023-03-29 12:48
dokument Uchwała Nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część działki nr 110 położonej w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-03-29 12:46
dokument Uchwała Nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-03-29 12:39
dokument Uchwała Nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2023-03-29 12:37
dokument Uchwała Nr V/70/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Tucznie 2023-03-29 12:37
dokument Uchwała Nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/340/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Tuczno zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2023-03-29 12:35
dokument Uchwała Nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Porozumienia zawartego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącego dofinansowania przedsięwięć w ramach programu priorytetowego 2.4. "Gospodarka w obiegu zamkniętym w gminie - program pilotażowy" 2023-03-29 12:34
dokument Uchwała Nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Tuczno na rok 2019 2023-03-29 12:32
dokument Uchwała Nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2023-03-29 12:30
dokument Uchwała Nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2034 2023-03-29 12:29
dokument Uchwała Nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 12:28
dokument Uchwała Nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwały od Nr IV/45/2019 do nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutów Sołectw 2023-03-29 12:27
dokument Uchwała Nr IV/62/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Staszica 27 w Tucznie na okres do 5 lat stanowiącego własność Gminy Tuczno w trybie bezprzetargowym 2023-03-29 12:25
dokument Uchwała Nr IV/61/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2019 r. 2023-03-29 12:24
dokument Uchwała Nr IV/60/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2019 roku. 2023-03-29 12:23
dokument Uchwała Nr IV/59/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zmieniającej Uchwałę nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 2023-03-29 12:22
dokument Uchwała Nr IV/58/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Marcinkowice 2023-03-29 12:20
dokument Uchwała Nr IV/57/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zdbowo 2023-03-29 12:18
dokument Uchwała Nr IV/56/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Strzaliny 2023-03-29 12:16
dokument Uchwała Nr IV/55/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tuczno 2023-03-29 12:14
dokument Uchwała Nr IV/54/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Martew 2023-03-29 12:13
dokument Uchwała Nr IV/53/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołęctwa Lubiesz 2023-03-29 12:11
dokument Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziorki 2023-03-29 12:09
dokument Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jamienko 2023-03-29 12:08
dokument Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzeczyca 2023-03-29 12:04
dokument Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13.91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusinowo 2023-03-29 12:02
dokument Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Próchnówko 2023-03-29 12:00
dokument Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płociczno 2023-03-29 11:57
dokument Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Studnica 2023-03-29 11:55
dokument Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 1/13/91 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłogoszcz 2023-03-29 11:54
dokument Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-03-29 11:43
dokument Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 2023-03-29 11:42
dokument Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tuczno 2023-03-29 11:41
dokument Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów 2023-03-29 11:39
dokument Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian do statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-03-29 11:38
dokument Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019 - 2038 2023-03-29 11:38
dokument Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 11:38
dokument Uchwała Nr III/37/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-03-29 11:38
dokument Uchwała Nr III/36/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr III/35/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Tucznie 2023-03-29 11:37
dokument Uchwała Nr III/34/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. 2023-03-29 11:37