Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/6/06


U C H W A Ł A Nr III / 6 / 2006

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 7 grudnia 2006 roku

w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337) i art. 5 ust. 1, ust. 2 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ) u c h w a l a się co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości

 1. Od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki i wypoczynku prowadzonej sezonowo - 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,

  3. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

    1. przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub wykorzystywanych na ten cel oraz przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rekreacyjne

- 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,19 zł od 1 m2 powierzchni,

     1. Od budynków lub ich części :

      1. mieszkalnych - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 15,00 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki i

wypoczynku prowadzonej sezonowo - 9,15 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 5,40 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

e ) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych - 3,11 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

  • letniskowych - 6,22 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 • innych - 3,23zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

3) Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. nieruchomości lub ich części zajęte na placówki kulturalne z wyłączeniem tych nieruchomości lub ich części, które przeznaczone są na działalność gospodarczą,

 2. grunty i budynki znajdujące się w dożywotnim użytkowaniu rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne za emeryturę lub rentę,

 3. budynki gospodarcze będące w posiadaniu osób, które ukończyły 70 lat i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe,

 4. nieruchomości lub ich części i budowle będące własnością gminy niezagospodarowane oraz przekazane gminnym jednostkom organizacyjnym i wykorzystane w celu realizacji zadań gminy, z wyjątkiem oddanych w najem,

 5. nieruchomości lub ich części i budowle przekazane gminie w nieodpłatne

użytkowanie, a służące dla celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz inne

wykorzystane dla celów publicznych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVII/96/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 112, poz. 2427).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń Gminy Tuczno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 11-12-2006 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2006 09:05