Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LXIII/498/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2024-01-02 10:20
dokument UCHWAŁA NR LXIII/497/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2024-01-02 10:19
dokument UCHWAŁA NR LXIII/496/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu położonego w miejscowości Marcinkowice, obręb geodezyjny 0046 Marcinkowice 2024-01-02 10:18
dokument UCHWAŁA NR LXIII/495/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego 2024-01-02 10:17
dokument UCHWAŁA NR LXIII/494/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 2024-01-02 10:16
dokument UCHWAŁA NR LXIII/493/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2024-01-02 10:16
dokument UCHWAŁA NR LXIII/492/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie dotacji przedmiotowej na dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Tuczno. 2024-01-02 10:13
dokument UCHWAŁA NR LXIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na dopłatę do funduszu remontowego dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na 2024 rok. 2024-01-02 10:13
dokument UCHWAŁA NR LXIII/490/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej na dopłatę do usług wywozu nieczystości płynnych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na 2024 rok. 2024-01-02 10:12
dokument UCHWAŁA NR LXIII/489/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2024 rok. 2024-01-02 10:11
dokument UCHWAŁA NR LXIII/488/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2024-2036 2024-01-02 10:10
dokument UCHWAŁA NR LXII/487/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2023-2033 2023-12-15 09:08
dokument UCHWAŁA NR LXII/486/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 13 grudnia 2023 r. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/24/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych 2023-12-15 09:08
dokument UCHWAŁA NR LXII/485/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu ? na lata 2024-2028 2023-12-15 09:07
dokument UCHWAŁA NR LXII/484/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024-2028 2023-12-15 09:07
dokument UCHWAŁA NR LXII/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-12-15 09:06
dokument UCHWAŁA NR LXII/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-12-15 09:06
dokument UCHWAŁA NR LXI/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 2023-11-30 10:28
dokument UCHWAŁA NR LXI/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tuczno 2023-11-30 10:27
dokument UCHWAŁA NR LXI/479/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2023-11-30 10:27
dokument UCHWAŁA NR LXI/478/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2023-11-30 10:26
dokument UCHWAŁA NR LXI/477/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. Zmieniająca Uchwałę nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno 2023-11-30 10:25
dokument UCHWAŁA NR LXI/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej 2023-11-30 10:24
dokument UCHWAŁA NR LXI/475/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-11-30 10:23
dokument UCHWAŁA NR LXI/474/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2023-11-30 10:22
dokument UCHWAŁA NR LX/473/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-10-30 14:46
dokument UCHWAŁA NR LX/472/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy ,za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-10-30 14:45
dokument UCHWAŁA NR LX/471/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zobowiązania Burmistrza Tuczna do indywidualnego określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-10-30 14:44
dokument UCHWAŁA NR LX/470/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-10-30 14:44
dokument UCHWAŁA NR LX/469/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-10-30 14:41
dokument UCHWAŁA NR LX/468/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2023-10-30 14:39
dokument UCHWAŁA NR LX/467/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tuczno 2023-10-30 14:33
dokument UCHWAŁA NR LX/466/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 2023-10-30 14:33
dokument UCHWAŁA NR LX/465/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-10-30 14:32
dokument UCHWAŁA NR LIX/464/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-10-03 14:30
dokument UCHWAŁA NR LIX/463/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN-Wielkopolska? Spółka z o.o. z siedzibą w Rawiczu wkładu pieniężnego w postaci środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w zamian za objęcie udziałów w tej Spółce 2023-10-03 14:30
dokument UCHWAŁA NR LIX/462/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 2023-10-03 14:29
dokument UCHWAŁA NR LIX/461/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną 2023-10-03 14:29
dokument UCHWAŁA NR LIX/460/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji 2023-10-03 14:28
dokument UCHWAŁA NR LIX/459/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego 2023-10-03 14:28
dokument UCHWAŁA NR LIX/458/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego 2023-10-03 14:27
dokument UCHWAŁA NR LIX/457/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-10-03 14:26
dokument UCHWAŁA NR LIX/456/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo ? Leczniczemu SP ZOZ ,,Leśna Ustroń? w Tucznie. 2023-10-03 14:25
dokument UCHWAŁA NR LIX/455/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 września 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/388/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 stycznia 2023r. sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. 2023-10-03 14:24
dokument UCHWAŁA NR LVIII/454/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 5 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-09-07 07:43
dokument UCHWAŁA NR LVIII/453/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 5 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-09-07 07:43
dokument UCHWAŁA NR LVII/452/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/228/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuczno za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze. 2023-08-21 12:17
dokument UCHWAŁA NR LVII/451/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-08-21 12:17
dokument UCHWAŁA NR LVII/450/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-08-21 12:16
dokument UCHWAŁA NR LVII/449/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/417/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-08-21 12:16
dokument UCHWAŁA NR LVII/448/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania radnego na funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego 2023-08-21 12:15
dokument UCHWAŁA NR LVII/447/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu 2023-08-21 12:14
dokument UCHWAŁA NR LVII/446/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-08-21 12:14
dokument UCHWAŁA NR LVII/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego 2023-08-21 12:10
dokument UCHWAŁA NR LVI/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ?Strategii Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2023-2033? 2023-07-21 14:42
dokument UCHWAŁA NR LVI/443/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 20 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2023-2033. 2023-07-21 14:41
dokument UCHWAŁA NR LVI/442/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-07-21 14:41
dokument UCHWAŁA NR LV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - nr 95 obręb Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-07-05 11:56
dokument UCHWAŁA NR LV/440/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego i kortu tenisowego w Tucznie 2023-07-05 11:55
dokument UCHWAŁA NR LV/439/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich należących do Gminy Tuczno 2023-07-05 11:54
dokument UCHWAŁA NR LV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Tuczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2023-07-05 11:54
dokument UCHWAŁA NR LV/437/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Tuczno do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu 2023-07-05 11:53
dokument UCHWAŁA NR LV/436/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Przebudowa sieci wodociągowej i komunalnej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Marcinkowice?. 2023-07-05 11:52
dokument UCHWAŁA NR LV/435/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2023-07-05 11:52
dokument UCHWAŁA NR LV/434/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-07-05 11:51
dokument UCHWAŁA NR LV/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków 2023-07-05 11:49
dokument UCHWAŁA NR LV/432/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/414/2023 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Tuczno na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Tuczno. 2023-07-05 11:49
dokument UCHWAŁA NR LV/431/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-07-05 11:48
dokument UCHWAŁA NR LV/430/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-07-05 11:47
dokument UCHWAŁA NR LV/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-07-05 11:47
dokument UCHWAŁA NR LV/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok 2023-07-05 11:46
dokument UCHWAŁA NR LV/427/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok 2023-07-05 11:46
dokument UCHWAŁA NR LV/426/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna wotum zaufania 2023-07-05 11:45
dokument UCHWAŁA NR LIV/425/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 2023-05-31 09:28
dokument UCHWAŁA NR LIV/424/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035 2023-05-31 09:28
dokument UCHWAŁA NR LIV/423/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-05-31 09:27
dokument UCHWAŁA NR LIII/422/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Rzeczyca przez Gminę Tuczno 2023-04-28 11:48
dokument UCHWAŁA NR LIII/421/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - nr 243/2 obręb Płociczno stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-28 11:48
dokument UCHWAŁA NR LIII/420/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-28 11:47
dokument UCHWAŁA NR LIII/419/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu 2023-04-28 11:47
dokument UCHWAŁA NR LIII/418/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - lokalu mieszkalnego 2023-04-28 11:46
dokument UCHWAŁA NR LIII/417/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/376/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 2023-04-28 11:44
dokument UCHWAŁA NR LIII/416/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2023-2035. 2023-04-28 11:44
dokument UCHWAŁA NR LIII/415/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-04-28 11:43
dokument UCHWAŁA NR LIII/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Tuczno na wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Tuczno. 2023-04-28 11:42
dokument UCHWAŁA NR LII/413/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-04-04 08:12
dokument UCHWAŁA NR LII/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-04-04 08:11
dokument UCHWAŁA NR LII/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie podjęcia działań w celu zamiany działek gruntu z Nadleśnictwem Tuczno 2023-04-04 08:10
dokument UCHWAŁA NR LII/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2023 roku. 2023-04-04 08:10
dokument UCHWAŁA NR LII/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2023-04-04 08:09
dokument UCHWAŁA NR LII/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuczno 2023-04-04 08:09
dokument UCHWAŁA NR LII/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Tuczno na rok 2023 2023-04-04 08:08
dokument UCHWAŁA NR LI/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną 2023-04-04 08:08
dokument UCHWAŁA NR LI/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-04-04 08:07
dokument UCHWAŁA NR LI/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki SIM "KZN-Wielkopolska" Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu 2023-04-04 08:07
dokument UCHWAŁA NR LI/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian do statutu "TOLA" Publicznego Żłobka w Tucznie 2023-04-04 08:04
dokument UCHWAŁA NR LI/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-04-04 08:03
dokument UCHWAŁA NR LI/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-04-04 08:00
dokument UCHWAŁA NR L/400/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania radnego na funkcję Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu oraz zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego 2023-04-04 08:00
dokument UCHWAŁA NR L/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie odwołania radnego z funkcji przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie 2023-04-04 07:58
dokument UCHWAŁA NR L/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Budżetu Rady Miejskiej w Tucznie na 2023 rok 2023-04-04 07:58
dokument UCHWAŁA NR L/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Tuczno na lata 2023-2033 2023-04-04 07:57
dokument UCHWAŁA NR L/396/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2023-04-04 07:57
dokument UCHWAŁA NR L/395/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tuczno 2023-04-04 07:56
dokument UCHWAŁA NR L/394/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/24/04 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. 2023-04-04 07:56
dokument UCHWAŁA NR L/393/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2023-04-04 07:55
dokument UCHWAŁA NR L/392/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/346/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 września 2022r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2022 roku. 2023-04-04 07:55
dokument UCHWAŁA NR L/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2023r. 2023-04-04 07:54
dokument UCHWAŁA NR L/390/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/387/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na rok 2023. 2023-04-04 07:54
dokument UCHWAŁA NR L/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/386/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie na rok 2023. 2023-04-04 07:54
dokument UCHWAŁA NR L/388/2023 RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE z dnia 26 stycznia 2023 r. sprawie udzielenia dotacji celowej dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu. 2023-04-04 07:53