Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja na uwarunkowania środowiskowe dla sieci cyfrowej telefonii komórkowej ERA


Znak: OŚ-762/7 /06. Tuczno, dnia 2006-12-22.

D E C Y Z J A

Na podstawie:

 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 ze zmianami),

 • art. 56 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zmianami),

 • art. 39 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami),

na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, z dnia 22-20- 2005 roku w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

o r z e k a m

ustalić następujące uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej sieci cyfrowej telefonii komórkowej Era Nr 44038, zlokalizowanej na wieży antenowej H - 62,5 m zlokalizowanej w Tucznie przy ul. Wolności 52, na działce nr 61/62 obr. 109 Tuczno.

 1. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 61 i 62 obr. 109 Tuczno,

 2. W ramach przebudowy wykonane zostanie:

 • zmiana typów wszystkich anten,

 • zmiana konfiguracji anten radioliniowych,

 • zmiana parametrów pracy urządzeń nadawczych.

 1. Wyposażenie stacji bazowej stanowić będzie:

 • 6 anten sektorowych tworzących 3 sektory skierowane na azymut 200, 2000, 2900 każdy z sektorów stanowić będzie para anten pracująca w paśmie częstotliwości 900 MHz w systemie GSM, wysokość instalacji anten 59,5 m npt.,

 • 6 anten linii radiowych zainstalowanych na wieży na poziomach 60,5 m npt., oraz 61,8 m npt., anteny te pracowały będą w paśmie 23 GHz.

 • Kierunek pracy anteny radiowej będzie w zakresie +/- 10O,

 • Urządzenia zasilające , sterujące i nadawczo odbiorcze będą umieszczone w kontenerze technicznym u podstawy wieży.

 1. Wysokość zawieszenia anten zapewni , iż pola elektromagnetyczne o wartościach

wyższych od dopuszczalnych nie wystąpią poniżej 42,6 m npt. w odległości poziomej do 68,5 m od anteny.

 1. Nie będzie prowadzony pobór wody do celów eksploatacyjnych stacji i nie będą

wytwarzane ścieki bytowe.

 1. W fazie eksploatacji stacji nie będą wytwarzane odpady komunalne, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) odpady niebezpieczne, jak:

 • baterie 160601*,

 • świetlówki 200121*,

należy przekazać do odbioru i unieszkodliwienia w fazie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji stacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach,

 1. W fazie eksploatacji stacji nie nastąpi emisja zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,

 2. Emisja hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. nr 178, poz. 1841) nie przekroczy dopuszczalnych poziomów.

 3. Promieniowanie elektromagnetyczne nie przekroczy dopuszczonego poziomu gęstości mocy - 0,1 W/m2

 4. Przeciwdziałanie skutkom awarii:

 • stały monitoring pracy stacji i wszystkich urządzeń,

 • okresowe kontrole mocowań elementów konstrukcyjnych stacji.

nakładam obowiązek:

 1. Bezpośrednio po uruchomieniu stacji, a przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać pomiary rzeczywistego rozkładu pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zarówno dla celów bhp (dotyczy obsługi serwisowej oraz przeprowadzających konserwację), jak i ochrony ludzi i środowiska oraz przesłać wyniki pomiarów do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

 2. Monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883).

 3. Każdą ewentualną zmianę parametrów pracy stacji bazowej należy uzgodnić w zakresie warunków sanitarnych i zdrowotnych

u z a s a d n i e n i e

Na wniosek inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 w Warszawie reprezentowanego przez pełnomocnika inwestora Krzysztofa Więcławskiego OPTONET Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29/3 87-100 Toruń z załączonym, na podstawie § 2, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl ustawy o ochronie środowiska Burmistrz Tuczna przeprowadził postępowanie, w trakcie którego zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia w trybie art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa ochrony środowiska. Powyższe organy uzgodniły środowiskowe uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia.

Równocześnie informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej

wiadomości wskazując na możliwość wniesienia uwag i wniosków. W trakcie postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków do niniejszego zamierzenia.

Głównym czynnikiem wpływającym na środowisko będą pola elektromagnetyczne, których kumulacja znajdzie się w przestrzeni nie związanej ze stałym przebywaniem ludzi i zwierząt. Przy zachowaniu promieniowania elektromagnetycznego nie przekraczającego dopuszczonego poziomu gęstości mocy - 0,1 W/m2 oraz pozostałych uwarunkowań określonych decyzją Burmistrza Tuczna przebudowa obiektu nie spowoduje pogorszenia w dopuszczalnych granicach stanu środowiska. Dla istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w drodze formalnych zapisów. Można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, oraz że będą spełnione obowiązujące wymagania przepisów o ochronie środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Otrzymują:

 1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

 1. Krzysztof Więcławski

OPTONET Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 29/3

87-100 Toruń

 1. PPH Farmutil Sp. Z o.o.

ul. Wojska Polskiego 44

  1. Piła

4. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 12-01-2007 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2007 08:37