Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/32/2007


 

U C H W A Ł A NR V / 32 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na 2007 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)

w wysokości 9 927 238 zł,

z tego:

 

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 7 974 413 zł,

w tym:

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (zał. Nr 3) 75 000 zł,

 

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał. Nr 4) 1 952 825 zł,

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5)

w wysokości 9 857 278 zł,

z tego:

 

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 7 904 453 zł,

w tym:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (zał. Nr 7) 75 000 zł,

 

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 1 952 825 zł,

 

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 69 960zł,

z przeznaczeniem na:

 

1) spłata raty kredytu do BGK O/Piła 69 960 zł,

 

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5 000 zł.

 

§ 5. Ustala się limit wydatków na inwestycje na 2007 r. określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

 

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10a i 11 do uchwały.

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

 

§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych na:

  1. Przedszkole w Tucznie 450 965 zł.

  2. ZGKiM w Tucznie 119 950 zł.

 

§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków realizację zadań z zakresu:

 

1) Prowadzenia Klubu Sportowego „Jedność” 40 000 zł.

 

 

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu publicznego na lata 2007 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

 

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej

kwoty 300 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

 

 

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy

i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych,

Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej, ujęte w załącznikach

Nr 9 oraz Nr 13 do uchwały.

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym - do kwoty 600 000 zł.

 

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do udzielania maksymalnej wysokości poręczeń w roku budżetowym do kwoty 30 000 zł.

 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-02-2007 16:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 13-02-2007 13:42