Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie Nr 7/2007

Burmistrz Tuczna

z dnia 05 lutego 2007r.

Zmieniające zarządzenie Nr 36/2004 z dnia 29 października 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie ze zm.  

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1  

W Zarządzeniu Nr 36/2004 Burmistrz Tuczna z dnia 29 października 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tucznie. Zmienionego zarządzenia Nr 18/2005 z dnia 21 lipca 2005r. i Nr 54/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany:  

 1. § 7, pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

  1. Główny Księgowy Budżetu - „GB”

  2. Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - „BF-II”

  3. Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej -„BF-III”

  4. Stanowisko pracy ds. podatków - „BF-IV”

  5. Stanowisko pracy ds. obsługi kasowej - „BV-V”  

 1. § 7, pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„ Samodzielne stanowisko ds. ogólno-rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowiska - :GRLOŚ”  

 1. § 7, pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

„Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji - „GPBI”  

 1. § 29 otrzymuje brzmienie:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ogólno-rolnych, gospodarki gruntami rolno-leśnymi i ochrony środowisko należy:  

 1. wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

 2. sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecka,

 3. wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzanie spisów rolnych i statystyki rolnej,

 4. współdziałanie w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i dzikich,

 5. gospodarowanie i zarządzanie gruntami rolnymi i leśnymi, w tym użytkowanie, sprzedaż i dzierżawa,

 6. prowadzenie rejestru gruntów rolnych,

 7. prowadzenie i aktualizacja lasów niepaństwowych,

 8. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa,

 9. współdziałanie ze służbami kwarantanny w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

 10. realizacja ustawy o scalaniu gruntów i wymianie gruntów oraz gruntów ochronie gruntów rolnych,

 11. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi gruntami rolnymi i leśnymi,

 12. wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących przepisów ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony złóż mineralnych i ochrony przed zanieczyszczeniami,

 13. praca i współdziałanie z organem państwowej instytucji sanitarnej, państwowej instytucji ochrony środowiska oraz innymi organami w sprawach związanych z ochroną środowiska.  

 1. § 31 otrzymuje brzmienie:

„ Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji należy:  

    1. przygotowanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,

    2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,

    3. koordynacja i obsługa działań związanych z prowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    4. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,

    5. prowadzenie i aktualizacja rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    6. ocena zmian zagospodarowania przestrzennego Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,

    7. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z prowadzeniem tego rejestru,

    8. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenów wyszukanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,

    9. opracowanie wniosków do programu prac geodezyjnych i kartograficznych właściwych jednostek organizacyjnych służby geodezyjnej odpowiednio do potrzeb planowania przestrzennego, a także zlecanie tych prac,

    10. prowadzenie i nadzór inwestycji gminnych, w tym przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z uzasadnieniami oraz ich rozliczenie,

    11. nadzór nad realizacją inwestycji, generalnych remontów i modernizacji przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Gminy,

    12. wyposażanie gruntów w urządzenia komunalne - wspólnie ze stanowiskiem ds.. gospodarki mienie gminnym,

    13. sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym budynku Urzędu, dokonywanie okresowych przeglądów w tym zakresie,

    14. wydawanie wniosków, przyjmowanie zawiadomień związanych z ochroną zabytków i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.  

§ 2  

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 31 grudnia 2006r.

 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Hara

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 07-02-2007 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-02-2007
Ostatnia aktualizacja: 26-02-2007 12:08