Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VI/37/2007


Uchwała Nr VI/37/07

Rady Miejskiej Tuczna

z dnia 27 lutego 2007r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tuczno

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1,3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 98r. Nr 106, poz. 668, z 01r. Nr 129, poz. 1440, z 02r. Nr 113, poz. 984, z 04r. Nr 238, poz. 2398, z 06r. Nr 220, poz. 1600) art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) Rada Miejska Tuczna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1 W załączniku do uchwały Nr I/3/94 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 4 lutego 1994r. W sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Tuczno wprowadza następujące zmiany:

 1. w § 1:

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)”

  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm. )

  1. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zm. )”

 1. w §2 wyrazy „Biblioteka jest miejsko-gminną jednostką organizacyjną” zastępuje się wyrazami „ Biblioteka jest samorządową jednostka organizacyjną”

 2. w §10 wyrazy „dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami „Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Tuczno”

 3. w §12:

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. W sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419)”

  1. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalone są na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia1999r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury ( Dz. U. Nr 45, poz. 446 ze zm.)”

5) §15 otrzymuje brzmienie:

„ Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ust. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”

6) w §16 wyrazy „ Rada Miasta i Gminy” zastępuje się wyrazami „Radę Miejską”

 

 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

 

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

  

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak  

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/37/2007r.

Rady Miejskiej Tuczna

z dnia 27 lutego 2007r

 

 

zmieniającej Uchwałę Nr I/3/94r. Rady Miasta i Gminy w Tucznie

z dnia 4 lutego 1994r.

 

 

w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie

 

.

 

Obowiązujący dotychczas Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie

wymaga aktualizacji z koniecznością dostosowania go do znowelizowanych przepisów

regulujących podstawy funkcjonowania instytucji kultury.

Zaproponowane zmiany maja na celu przystosowanie zapisów w statucie do aktualnego stanu prawnego.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 05-03-2007 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 05-03-2007 09:20