Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przeróbki Kruszywa Rzeczyca


Znak: OŚ-762/2/07. Tuczno, dnia 2007-03-02.

D E C Y Z J A

Na podstawie:

 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 ze zmianami),

 • art. 56 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zmianami),

 • art. 39 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami),

na wniosek inwestora - Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. 3- maja 13, 10-117 Olsztyn, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przeróbki Kruszywa Rzeczyca zlokalizowanego na obszarze działek nr : 541/1, 542/1 i543/1 w obr. 37 Rzeczyca gm. Tuczno

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Przeróbki Kruszywa Rzeczyca realizowanego przez Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn.

1. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działek nr nr: 541/1, 542/2,

543/1 w obrębie 37 Rzeczyca gm. Tuczno.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę zakładu przeróbki i uszlachetniania kruszywa naturalnego ze złoża Rzeczyca, który jest częścią Zakładu Górniczego Rzeczyca. Węzeł przeróbczy zakładu obejmuje urządzenia służące do sortowania i kruszenia urobku dostarczanego z kopalni, tj. taśmociągi, spycharki, ruszty, przesiewacze, kruszarki i ładowarki oraz zasobniki gotowego produktu, składowisko odpadu i składowisko piasku odsiewanego z odsiewacza. Obiekty towarzyszące zakładowi obejmować będą zbiornik retencyjny, osadniki wody popłucznej, ujęcie wody technologicznej, zaplecze socjalne, warsztat, stację paliw, wagę, drogi wewnętrzne oraz infrastrukturę techniczną.

 1. Warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

 • inwestycja nie może pogorszyć stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na

zdrowie ludzi, zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska, a także na obiekty

objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody,

 • teren wzdłuż granic działki należy obsadzić pasem zieleni izolacyjnej - szczególnie od strony zabudowy mieszkaniowej,

 • inwestycja nie wywoła trwałych zmian w poziomie wód gruntowych na terenach przyległych do zakładu i kopalni ( maksymalne obniżenie wód w sztucznym zbiorniku wód powierzchniowych podczas eksploatacji wód ze zbiornika wyniesie 0,8 m),

 • prowadzony będzie monitoring stanu zwierciadła wody i wielkości poboru wód technologicznych ze zbiornika retencyjnego,

 • zakład będzie dążył do minimalizacji odpadów, a odpady których nie da się uniknąć będą zagospodarowane w sposób zgodny z ustawą o odpadach,

 • stosowane będą takie rozwiązania techniczne, które pozwolą ochronić środowisko,

 • urządzenia oraz sprzęt utrzymywane będą w stanie technicznym nie powodującym

zanieczyszczenia środowiska a podstawowym rozwiązaniem chroniącym środowisko

będzie zapewnienie szczelności układów paliwowych, smarowania maszyn i urządzeń,

 • prace budowlane oraz przeróbka kruszywa prowadzone będą w sposób, który nie

spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego, szczególnie substancjami

ropopochodnymi,

 • inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na gatunki i siedliska chronione, dla których planuje się ustanowienie specjalnych obszarów ochrony ptaków lub siedlisk w ramach sieci Natura 2000, inwestycja lokalizowana poza tym obszarem,

- emisja hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. nr 178, poz.

1841) nie przekroczy dopuszczalnych poziomów,

 • zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze

zm.) odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych powstałych w

fazie realizacji przedsięwzięcia zostanie zlecone podmiotom posiadającym stosowne

zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach, a w fazie eksploatacji

zastosowane będą rozwiązania obecnie stosowane, zgodnie z wymogami i uzyskanymi

zezwoleniami,

 • emisja zanieczyszczeń w postaci związków gazowych i pyłów do powietrza atmosferycznego nie może przekroczyć dopuszczalnych poziomów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Należy stosować się do zaleceń wynikających z przedłożonego „Raportu o

oddziaływaniu na środowisko ....”.

 1. Projekt budowlany należy uzgodnić pod względem sanitarno-zdrowotnym z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie.

u z a s a d n i e n i e

Na wniosek inwestora Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o ul. 3-Maja 13, 10-117 Olsztyn z załączonym, na podstawie § 2, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl ustawy o ochronie środowiska, Burmistrz Tuczna przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa, w trakcie którego zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia w trybie art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa ochrony środowiska. Powyższe organy: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie Postanowieniem nr WS-N.NZ-401-121/07 z dnia 26-01-2007 oraz Wojewoda Zachodniopomorski Postanowieniem nr K-SR-5,11/6613/11/07 z dnia 26-o1-2007, uzgodniły środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia.

Równocześnie informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej

wiadomości wskazując na możliwość wniesienia uwag i wniosków. W trakcie postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków do niniejszego zamierzenia.

Można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi a przy stosowaniu się do zaleceń wynikających z „Raportu o oddziaływaniu na środowisko ...” i warunków określonych decyzją Burmistrza Tuczna planowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia w dopuszczalnych granicach stanu środowiska i nie wpłynie negatywnie na jego stan oraz, że będą spełnione obowiązujące wymagania przepisów o ochronie środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

p o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca - OKSM Sp. zo.o.

ul. 3 Maja 13, 10-117 Olsztyn

 1. strony postępowania

 2. a/a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 09-03-2007 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2007 08:53