Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/45/2007


 

Uchwała Nr IX /45/07

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 19 czerwca 2007 rok

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną

dla nauczycieli

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591;z 2002r. Nr 23 ,

poz.220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 ,Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116, poz. 1203 ; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 , poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 , z 2007r. Nr 48 poz.327 / oraz art. 72 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz. U. z 2006r, Nr 97 , poz. 674 , Nr 170 , poz.1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007r. Nr 17 poz. 95,Nr 80 poz. 542). Rady Miejskiej w Tucznie Uchwala co następuje:

 

§ 1.Tworzy się fundusz na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3%

planowanych rocznych wynagrodzeń w danym roku kalendarzowym .

 

§ 2. Prawo do korzystania z funduszu mają nauczyciele i nauczyciele po

przejściu na emeryturę lub rentę . Dysponentem funduszu jest dyrektor placówki oświatowej.

 

§ 3. Dyrektor powołuje 3 -osobową komisję z grona pracowników

pedagogicznych do przydziału pomocy zdrowotnej nauczycielom.

§ 4. Wnioski o pomoc zdrowotną winny być zarejestrowane .

 

§ 5. Nauczyciel jest zobowiązany do udokumentowania złożonego wniosku .

W razie konieczności komisja może zobowiązać nauczyciela do dostarczenia dodatkowych dokumentów, złożenia wyjaśnień itp.

§ 6. Posiedzenia komisji odbywać się będą w zależności od potrzeb .Ze swojego

posiedzenia komisja sporządza protokół ,informuje pisemnie nauczyciel o podjętych decyzjach .

 

§ 7. Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi:

  1. na pokrycie kosztów przejazdu do lekarza specjalisty ( potwierdzenie pobytu w gabinecie lekarskim );

  2. Na zakup lekarstw w przypadku długotrwałej choroby (potwierdzonej przez lekarza);

  3. Na pokrycie kosztów leczenia w przypadku braku możliwości finansowania

przez Narodowy Fundusz Zdrowotny (potwierdzenie ,że Narodowy Fundusz Zdrowotny nie finansuje tego typu usług medycznych );

  1. w formie zapomogi losowej z tytułu długotrwałej choroby (potwierdzonej przez

lekarza).

  1. inne udokumentowane zdarzenia .

§ 8. Dokumenty dołączone do wniosku ważne są 30 dni od daty wystawienia

przez osoby do tego upoważnione .

 

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/45/ 07 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2007 r. w

sprawie określenia rodzajów świadczeń , warunków i sposobu ich przyznawania

w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .

 

 

Art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela został

zmieniony przez art.5 pkt 4 lit a) ustawy z dnia 18 października 2006r. o

zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych

(Dz. U. Nr 220,poz 1600)0 z dniem 1 stycznia 2007r.

Zgodnie z Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela

organy prowadzące szkoły przeznaczą co rocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania .

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-07-2007 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-07-2007 12:39