Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/47/2007


U C H W A Ł A NR IX / 47 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 19 czerwca 2007 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

 

Rada Miejska w Tucznie na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami), uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 252 346,80 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 913 138,52

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 611 991,72

zgodnie z załącznikiem Nr 2

 

§ 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych między działami, rozdziałami i

paragrafami.

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a)dochodami w kwocie 10 456 154,78 zł

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 1 958 891,00 zł

b)wydatkami w kwocie 10 434 994,78 zł

w tym plan finansowy zadań zleconych w kwocie 1 958 891,00 zł

c)dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 21 160,00 zł.

§ 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26

kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok otrzymuje

nową treść jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .

 

 

§ 6. Określa się wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

kwocie 131 455,00 zł ujęte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały ,, Wydatki na

programy realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rozwój

Zasobów Ludzkich ” .

§ 7. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 stycznia

2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2007 rok otrzymuje

nową treść jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 8.Ustala się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu budżetowego - Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zgodnie z załącznikiem nr 6 do

niniejszej uchwały.

§ 9.Załącznik nr12 do Uchwały Nr V/32/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 stycznia

2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2007 rok otrzymuje

nową treść jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 10.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet 2007r.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO  U C H W A Ł Y NR IX / 47 / 2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 19 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2007 rok

 

 

 1. Zmiany po stronie dochodów są wynikiem:

1. w rozdziale 80195 ( Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umów

o dofinansowanie projektu pn. ,,Szkoła równych szans-programy

rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim” ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rozwój Zasobów Ludzkich” przez

Zespół Szkół w Tucznie -Gminą Tuczno,

 1. w rozdziale 85214 ( Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) w związku z pismem

FB.1.JP-3011-2/83/2007 z dn. 12 czerwca 2007r. z Zachodniopomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zwiększono dotację celową z

przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,

 1. w rozdziale 85219 ( Ośrodki Pomocy Społecznej ) w związku z pismem

FB.1.KK-3011-2/58/2007 z dn. 15 maja 2007r.z Zachodniopomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zwiększono dotację celową z

przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia

pracownikowi socjalnemu ,

 1. w rozdziale 85295 ( Pozostała działalność ) w związku z pismem FB.1.KK-3011-2/65/2007 z dn. 21 maja 2007r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie , zwiększono dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 2. w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby) w związku z pismem DIE.II.BK-3432/35/06 wprowadza się do budżetu kwotę 13 784,80 zł otrzymana w ramach dofinansowania projektu nr 61412-UM5600080/060z dnia 30 sierpnia 2006r.

 1. Zmiany po stronie wydatków są wynikiem:

 1. w rozdziale 01010 ( Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi ) zwiększono o kwotę 20 500,00 zł stan środków budżetowych dla prawidłowej realizacji inwestycji pn.,,Dokumentacja techniczna na wykonanie kanalizacji we wsi Jeziorki, Rzeczyca, Rusinowo” oraz o kwotę 3 000,00 zł na bieżącą naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Martew ,

 2. w rozdziale 63095 ( Pozostała działalność ) i rozdziale 75075 ( Promocja gmin ) dokonano rozdziału środków budżetowych z uwzględnieniem wydatków ponoszonych na turystykę i promocję gminy,

 3. w rozdziale 80104 ( Przedszkola) dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami,

 4. w rozdziale 80195 ( Pozostała działalność ) dokonano podziału wydatków budżetowych zgodnie z pismem Zespołu Szkół w Tucznie, dotyczących

dofinansowanie projektu pn. ,,Szkoła równych szans-programy

rozwojowe szkół w województwie zachodniopomorskim” ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Rozwój Zasobów Ludzkich”

 1. w rozdziale 71095 ( Pozostała działalność ) zabezpieczono środki budżetowe na sfinansowanie ,, Wieloletniego planu inwestycyjnego ”

 2. w dziale 750 ( Administracja publiczna) zwiększono wydatki dotyczące

zakupu mebli oraz oprogramowania komputerowego do Urzędu Gminy Tuczno,

 1. w rozdziale 75095 ( Pozostała działalność ) przesunięto środki budżetowe między paragrafami w związku z umową na realizację projektu związanego z utworzeniem Klubu Integracji Społecznej, na co pozyskano w 80 % środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,

 2. w rozdziale 85212 ( Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek Kierownika MGOPS,

 3. w rozdziale 85214 ( Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) w związku z pismem

FB.1.JP-3011-2/83/2007 z dn. 12 czerwca 2007r. z Zachodniopomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zwiększono plan wydatków

budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,

 1. w rozdziale 85219 ( Ośrodki Pomocy Społecznej ) w związku z pismem FB.1.KK-3011-2/58/2007 z dn. 15 maja z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek Kierownika MGOPS,

 2. w rozdziale 85295 ( Pozostała działalność ) w związku z pismem FB.1.KK-3011-2/65/2007 z dn. 21 maja 2007r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie , zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

 3. w dziale 900 (Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska ) zabezpieczono środki budżetowe na realizację bieżących wydatków oraz wprowadzono do inwestycji planowanych na 2007r. zadanie pn.,,Projekt budowlano-wykonawczy stacji odwadniania osadów ściekowych z urządzeniem DAB, oraz kompostowni połażonej w Tucznie”- zalecenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora ochrony Środowiska w Szczecinie, a także umieszczono we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej kwotę 119 950,00 zł wprowadzoną uchwałą budżetową na 2007r.,

 4. w rozdziale 92109 ( Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby ) dokonano przesunięcia zgromadzonych środków na dofinansowanie inwestycji pn.. ,,Dokumentacja techniczna na wykonanie kanalizacji we wsi Jeziorki, Rzeczyca, Rusinowo” oraz rozliczono ostatecznie inwestycję pn.,,Budowa placów zabaw we wsi Wrzosy i Martew,

 

Zmiany do budżetu wprowadzono po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji

budżetowej .

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-07-2007 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-07-2007 12:43