Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr IX/48/2007


UCHWAŁA NR IX/48/2007

RADY MIEJSKIEJ W TUCZNIE

z dnia 19 czerwca 2007 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) Rada Miejska w Tuczne uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustanawia się:

 

 1. warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 2. rodzaj danych informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;

 3. tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

 4. postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;

 5. zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczania i zwrot dotacji do budżetu Gminy Tuczno;

 6. sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

 

2. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 

 1. pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;

 2. beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Gminy Tuczno.

 3. środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

 

§ 2. 1. Z budżetu Gminy Tuczno mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

 

 1. znajduje się na stałe na obszarze Gminy Tuczno

 2. jest w złym stanie technicznym.

 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

 

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

 2. przeprowadzanie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

 14. uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt 7-15;

 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej;

 

§ 3. 1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust.1.

 

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji, albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

 

3. Na zasadach ogólnych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

 

§ 4. 1. Dotacja z budżetu Gminy Tuczno na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona do 90% ogółu nakładów poniesionych.

 

 

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

 

3. W przypadku, gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Tuczno wraz kwotami przeznaczonych na cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

§ 5.1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

 1. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;

 2. dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;

 3. fotograficzną dokumentację zabytków;

 4. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;

 5. decyzję właściwego organu zabytków zezwalającego na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

 6. wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania;

 7. zakres prac i robót budowlanych, które mają być objęta dotacją;

 8. termin zakończenia prac objętych wnioskiem;

 9. harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;

 10. informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów;

 11. wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

3. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzona w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).

 

4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane dla podmiotu z ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

§ 6. 1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Tuczna.

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wnioski o dotację należy składać do dnia 15 września roku kalendarzowego.

 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

 

4. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane są do zaopiniowania właściwej komisji Rady Miejskiej w Tucznie (Komisja Spraw Społecznych i Budżetu).

 

§ 7. 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Tucznie w uchwale określającej:

 1. nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

 2. prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację;

 3. kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku ust. 3 kwotę do przekazania w roku następnym.

 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Miejska w Tucznie uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy Tuczno.

 

3. Przyznając dotację Rada Miejska w Tucznie może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej niż 40%, zostanie przekazana beneficjentowi ze środków budżetu roku następnego.

 

§ 8. Uwzględniając uchwałę z § 7 oraz dane z wniosku o dotację, Burmistrz Tuczna z beneficjentem podpisuje umowę określającą w szczególności:

 

 1. opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;

 2. kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenie tych wydatków;

 3. zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymywanych z innych źródeł;

 4. zobowiązuje się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt;

 5. zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;

 6. sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji;

 7. warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

 8. pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji:

 9. pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych - beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 9. 1. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 i 5 przeprowadzona jest przesz osoby upoważnione przez Burmistrza Tucznia i polega na:

 

 1. sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno merytoryczna);

 2. sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finanansowych) pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno - rachunkowa).

 

2. Kontrolę można przeprowadzać do czasu rozliczenie dotacji.

 

§ 10. 1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub innej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót budowlanych, który dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Tuczna.

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót budowlanych Burmistrzowi Gminy za pośrednictwem pracownika ds. kultury Urzędu Gminy.

 

3. Sprawozdanie z ust. 2 określa:

 1. całkowity koszt w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;

 2. zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

 

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

5. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych dokumentów ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.

 

6. Beneficjent rozliczając dotację winien na wezwanie Burmistrza Tuczna uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

 

§ 11. W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, niewykorzystana część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

 

§ 12. 1. Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską w Tucznie.

 

2. Zestawienie danych z ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

 1. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania;

 2. imię, nazwisko miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;

 3. kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji z § 7;

 4. kserokopię umowy o dotację;

 5. informację o wysokości środków przekazywanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;

 6. adnotacje o podaniu informacji z ust. 3 do publicznej wiadomości oraz o okresie wywieszaniu takiej informacji na tablicy ogłoszeń.

 

3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza na tablicach Urzędu Miejskiego uchwałę o przyznaniu dotacji z § 7. Uchwałę wywiesza się na okres 1 miesiąca.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr IX /48/07r.

Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 czerwca 2007 rok

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) Rada Miejska w Tucznie w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-07-2007 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 28-12-2010 10:55