Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Tuczna w sprawie terminu przyjmowania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2007/2008


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Tuczna informuje, że w dniach 1-15 września 2007r. w Urzędzie Miejskim w Tucznie, w pok. Nr 10 przyjmowane będą wnioski osób ubiegających się o stypendium szkolne na rok szkolny 2007/2008.

Do 15 października przyjmowane będą wnioski słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

Zgodnie z art. 90b ust. 3 oraz art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 grudnia 2006r. do ubiegania się o stypendium szkolne jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawnieni są:

  1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16. ust.7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  3. uczniowie, którzy pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
    tzn. wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekracza 351zł, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, wystąpiło zdarzenie losowe.

  4. uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Tuczno

Wykaz dokumentów i poświadczeń wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne:

I. Poświadczenie o zamieszkaniu/zameldowaniu na terenie gminy Tuczno z Urzędu Miejskiego w Tucznie

II. Opinia dyrektora szkoły w sprawie przyznania uczniowi pomocy materialnej o charakterze socjalnym

III. Zaświadczenia o dochodach uzyskiwanych przez członków rodziny uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu - w miesiącu, w którym został złożony wniosek:

1) osoby posiadające dochód z tytułu zatrudnienia

zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie pomniejszonym o: obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2) osoby posiadające świadczenia rentowe i emerytalne odcinek renty lub emerytury za wymagany miesiąc

3) osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Powiatowym Urzędzie Pracy

zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej

4) osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą - wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz dokumenty w oparciu o art. 8 pkt 5 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)

5) osoby otrzymujące zasiłki stałe lub okresowe z pomocy społecznej

zaświadczenie lub decyzje o przyznanym zasiłku z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6) osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego

decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

7) osoby posiadające gospodarstwo rolne

zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł

8) osoby pobierające świadczenia rodzinne

zaświadczenie o świadczeniach rodzinnych: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia pielęgnacyjne

9) osoby otrzymujące alimenty

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów

10) osoby bez dochodu

własne oświadczenie o środkach utrzymania w danym okresie, zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

 

Do dochodu wlicza się również dochód uzyskany w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub w okresie pobierania świadczenia - przekraczający pięciokrotność dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny. Kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

 

Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia dla osoby bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Oświaty pod nr. tel. 25-93-389

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);

Uchwała Nr XXIII/62/05 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Uchwała Nr XXIX/112/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 03 lutego 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/62/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała Nr II/5/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 6 grudnia 2006r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/62/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

 

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 21-08-2007 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 21-08-2007 13:57