Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Tuczna w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A programu PFRON pt:"Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształecenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"


Tuczno, dnia 11 września 2007 r.

Burmistrz Tuczna

ogłasza

nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu PFRON
pt.„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie”


O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2. pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3. posiada stałe zameldowanie na terenie gminy Tuczno,
4. w przeszłości nie była stroną umowy zawartej z PFRON, którą rozwiązała z przyczyn leżących po jej stronie,
5. nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
6. średnie miesięczne dochody brutto nie przekraczają 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1078,92 w roku 2007.

W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki jest rodzic lub opiekun prawny.

Maksymalna wysokość dofinansowania w ciągu roku szkolnego 2007/2008 nie przekroczy
a/ dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjalnej - 2000 zł,
b/ dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - 3000 zł,
c/ dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, zobowiązanego do uiszczenia opłat za naukę (czesnego) - 4000 zł.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa, może obejmować koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
(w ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego!)
3) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
4) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Tylko w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów do szkoły.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego oraz Materiał Informacyjny dla osoby składającej Wniosek można pobierać z Gminnego Centrum Informacji ul. Wolności 6 w Tucznie lub ze strony internetowej Gminy Tuczno: www.bip.tuczno.pl lub ze strony internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (zakładka ”programy PFRON” /UCZEŃ NA WSI/ załączniki).

Prawidłowo wypełnione Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 30 września 2007 roku do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530 tel. 067 259 35 49.

Pomoc finansowa na dofinansowanie kosztów nauki zostanie przyznana na podstawie indywidualnie zawieranych umów pomiędzy Gminą a Wnioskodawcą. Podpisanie tych umów nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia pomiędzy PFRON a Gminą Tuczno umowy określającej wysokość przyznanych Gminie środków finansowych na realizację programu „Uczeń na wsi”.
W przypadku przyznania Gminie Tuczno przez PEFRON niewystarczających środków, kwota przyznanej pomocy finansowej indywidualnym Wnioskodawcom może być niższa od wskazanej przez nich we wniosku.

W przypadku niezakwalifikowania Gminy Tuczno do realizacji programu „Uczeń na wsi” Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki będą zwracane Wnioskodawcom drogą pocztową.

 

 

Z up. Burmistrza Tuczna

Krzysztof Hara

Zastępca Burmistrza

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 12-09-2007 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 12-09-2007 10:01