Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XI/60/2007


UCHWAŁA Nr XI/60/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 26 października 2007r.

 

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974) w związku z art. 30 ust. 6, 6a, 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, ze zm.: Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,poz.542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.2006, Nr 43, poz. 293, z 2007r. Nr 56, poz.372) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę albo zespół szkół, dla której organem prowadzącym jest Gmina Tuczno;

 2. dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

 3. roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

 4. klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę;

 5. uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

 6. tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

 7. stanowisko kierownicze- należy przez to rozumieć stanowisko dyrektora lub wicedyrektora.

Dodatek za wysługę lat

§ 2. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

 1. począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

 2. za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

3. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki na dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek motywacyjny

§ 3. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie kryteriów do których należą:

 1. osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym poprzez:

 1. uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,

 2. uzyskiwanie dobrych wyników na egzaminach i sprawdzianach zewnętrznych,

 3. osiąganie sukcesów w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu szkolnym i międzyszkolnym.

 1. osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze poprzez:

 1. pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 2. umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

 3. sprawowanie funkcji wychowawcy klasowego oraz prawidłowe organizowanie procesu wychowawczego swoich uczniów;

 1. wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania poprzez:

 1. planowanie innowacji pedagogicznych;

 2. wdrażanie innowacji w swojej pracy.

 1. zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez:

 1. udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych oraz ich inicjowanie,

 2. opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,

 3. prowadzenie lekcji metodami inowatorskimi i aktywizującymi,

 4. aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych podnoszących jakość pracy szkoły;

 5. prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 1. szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem poprzez:

 1. systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

 2. dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych;

 3. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych.

 1. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej poprzez:

 1. racjonalną politykę personalną;

 2. pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

 3. racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi;

 4. promocję szkół w środowisku lokalnym i zewnętrznym.

§ 4. 1. Za podstawę wyliczenia dodatku motywacyjnego przyjmuje się:

8 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczycieli, mnożąc tę kwotę przez ilość zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się do wysokości:

 1. nauczycielowi do 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

 2. nauczycielowi pełniącemu funkcje kierownicze do 25% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 5 miesięcy.

4. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w § 3 nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie ferii letnich.

5. Dodatek motywacyjny, o którym mowa w § 4 ust. 2 przyznaje i cofa nauczycielowi i wicedyrektorowi - Dyrektor, a Dyrektorowi Burmistrz Tuczna.

6. Dodatek motywacyjny przyznaje się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek funkcyjny

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny:

 1. Dla Dyrektora przedszkola - 300 - 600 zł

 2. Dla Dyrektora szkoły

- liczącej do 6 oddziałów - 400 - 600 zł

- liczącej od 11 oddziałów - 900 - 1300 zł

3) Dla Wicedyrektora - 400 - 600 zł

2. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 ustala:

 1. dla Dyrektora - Burmistrz Tuczna

 2. dla Wicedyrektora - Dyrektor Szkoły

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępstwa.

§ 6. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny:

 1. wychowawca klasy w szkole - 100 zł

 2. wychowawca klasy w przedszkolu - 100 zł

 3. doradca metodyczny - 250 zł

 4. opiekun stażu - w wysokości 90 zł (z wyłączeniem lipca i sierpnia każdego roku)

 5. nauczyciel konsultant - 100 zł

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 oraz w § 6 powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1 nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Dodatek za warunki pracy

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. /Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm./

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniony jest od:

 1. stopnia trudności, uciążliwości realizowanych prac lub zajęć,

 2. wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.

3. Dodatek za warunki pracy wynosi 125% minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela z uwzględnieniem warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu i ustala go dla nauczycieli Dyrektor.

4. W razie zbiegów tytułów do dodatków za trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielowi prawo do jednego, wyższego dodatku.

5. Dodatek za warunki pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia.

6. Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu.

Dodatek mieszkaniowy

§ 9. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

2. Dodatek mieszkaniowy jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i przysługuje w wysokości:

 1. 41 zł dla jednej osoby,

 2. 55 zł dla dwóch osób,

 3. 68 zł dla trzech osób,

 4. 82 zł dla czterech i więcej osób.

3. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących małżonka i dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu (dzieci uczące się, a także rodziców pozostających na jego pełnym utrzymaniu).

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 2.

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

 1. nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenia,

 2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,

 3. przeszkolenia wojskowego lub ćwiczeń;

w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta została umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej, niż do końca okresu, na który umowa była zawarta.

 1. korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego.

8. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela w jednej wskazanej przez siebie szkole i dotyczy nauczycieli czynnych zawodowo.

9. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor, Dyrektorowi - Burmistrz Tuczna.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela ustala się: dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3, w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z programem nauczania danej klasy.

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4 a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 1, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 10, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 12. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

§ 13. Traci moc:

Uchwała Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr17, poz.274.)

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/60/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

 

 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r., Nr 97, poz.674 ze zm.) organ prowadzący szkołę, corocznie uzgadnia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i a warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

Rada Miejska w Tucznie ustaliła taki regulamin po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tucznie.

W związku z powyższym Rada Miejska w Tucznie podjęła Uchwałę jak w sentencji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 30-10-2007 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 30-10-2007 14:55