Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/66/2007


UCHWAŁA Nr XII/66/2007

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 5 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Tucznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Tuczno:

1) od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki i wypoczynku prowadzonej sezonowo - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

c) przeznaczonych pod budownictwo letniskowe lub wykorzystywanych na ten cel oraz

przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rekreacyjne

- 0,40 zł od 1 m 2 powierzchni,

d) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni,

 

     1. od budynków lub ich części :

 

      1. mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

- 15,50 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie turystyki i

wypoczynku prowadzonej sezonowo - 9,50 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

e ) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych - 3,50 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

-letniskowych - 6,37 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

-innych - 3,30 zł od 1 m2 powierzchni

użytkowej

 

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

 1. nieruchomości lub ich części zajęte na placówki kulturalne z wyłączeniem tych nieruchomości lub ich części, które przeznaczone są na działalność gospodarczą,

 2. grunty i budynki znajdujące się w dożywotnim użytkowaniu rencistów i emerytów, którzy przekazali gospodarstwa rolne za emeryturę lub rentę,

 3. budynki gospodarcze będące w posiadaniu osób, które ukończyły 70 lat i prowadzą samodzielnie gospodarstwo domowe,

 4. nieruchomości lub ich części i budowle będące własnością gminy niezagospodarowane oraz przekazane gminnym jednostkom organizacyjnym i wykorzystane w celu realizacji zadań gminy, z wyjątkiem oddanych w najem,

 5. nieruchomości lub ich części i budowle przekazane gminie w nieodpłatne

użytkowanie, a służące dla celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy oraz inne

wykorzystane dla celów publicznych.

      6.  zwolnienia wymienione w punktach 2-5 nie dotyczą gruntów, budynków , budowli i

      nieruchomości lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

   

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/6/2006 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 7 grudnia 2006 roku sprawie podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Zachod. Nr 119 poz. 2453).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, i ma zastosowanie od 1 stycznia 2008 r.

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/66/2007 Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 13 listopada 2007r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Mając na uwadze art. 5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008r. Rada Miejska spełniając obowiązek zastosowała stawki podatkowe, które w rozumieniu Rady spowodują wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości istotnej dla budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Majchrzak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-11-2007 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 03-12-2007 09:08