Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Tucznie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

1.       Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie- http://bip.tuczno.pl/

2.       Udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie ( np. zamieszczona w serwisie internetowym Miasta Tuczno- www.tuczno.pl

3.       Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informację publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystania, co do zasady, bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem jednakże warunków, o których mowa poniżej, sposobu korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz możliwości pobierania opłaty za udostępnienie w celu ponownego wykorzystania informacji publicznej na wniosek, w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów, wynikających ze sposobu przygotowania informacji wskazanego przez wnioskodawcę. W przypadku nałożenia opłaty uwzględniony zostanie koszt przygotowania i przekazania informacji publicznej( koszt przesyłki) oraz inne koszty związane z ewentualnymi nietypowymi wnioskami.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Podmioty ponownie wykorzystujące informację publiczną są zobowiązane do:

1.       Poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej od Gminy Tuczno;

2.       Poinformowania o czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji publicznej od Gminy Tuczno;

3.       Udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej od Gminy Tuczno formie, a w przypadku opracowania wersji przetworzonej zamieszczenia stosownej informacji o tym fakcie.

Urząd Miejski w Tucznie nie ponosi odpowiedzialności za:

1.       Rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej;

2.       Ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujące prawo;

3.       Wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Tuczno.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cech utworu lub stanowiących bazę danych

Zezwala się na wykorzystywanie informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiącej bazę danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, wyłącznie pod warunkiem, że nie narusza to przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006 r. Nr 90, poz,. 631 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych ( Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z póź. Zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadku:

1.       Gdy podmiot zainteresowany zamierza wykorzystywać informacje publiczną, zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie lub publicznie udostępnioną w inny sposób ( np. zamieszczoną  w serwisie internetowym Miasta Tuczno- www.tuczno.pl ) na innych warunkach niż zostały dla tej informacji określone;

2.       Gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie, została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania.

Urząd Miejski w Tucznie określa warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się  bez zbędniej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych może wystąpić przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, o czym powiadamia się wnioskodawcę w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 r. ( Dz.U. z 2012 r., poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

1.       Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od daty otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, Burmistrz Tuczna, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

2.       Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuję się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

a.       Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

b.      Uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Tuczno uzyskała dany utwór.

3.       Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. z 2012 r., poz. 270),z tym, że:

a.       Przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b.      Skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym niniejszą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej- do pobrania poniżej

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Goszczyńska 10-05-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Paulina Goszczyńska 10-05-2012 13:45