Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w obrębie geodezyjnym: Lubiesz, Jeziorki i Zdbowo


Tuczno, dnia 2007-12-12.

 

GPB-7331/5/2007

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 art.. 51 ust. 2 oraz art.52 ust 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energetyka Polska Sp. z o.o. ul. Tylna 1, 87-300 Brodnica

postanawiam

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnych : Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo w gminie Tuczno ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

 1. opisać elementy przyrodnicze objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis występującej fauny i flory, najbliższe obszary chronione istniejące i projektowane oraz ewentualny wpływ przedsięwzięcia na te obszary),

 2. szczegółowo określić na mapie lokalizację planowanej inwestycji w odniesieniu do najbliższych obszarów Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych,

 3. przedstawić metodykę prowadzenia przedinwestycyjnej analizy przyrodniczej dla lokalizacji farmy wiatrowej w ramach monitoringu przedinwestycyjnego prowadzonego przez rok lub dwa lata w zależności od reprezentatywności zbadanego okresu na występowanie tutaj gatunków ptaków,

 4. podać listę wszystkich gatunków ptaków występujących na obszarze planowanej inwestycji i w jej okolicach (lęgowych, prawdopodobnie lęgowych , żerujących), a wymienionych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 R. (Dz.U. Nr 229, poz. 2313) w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 występujących na obszarze planowanej inwestycji w jej okolicach,

 5. podać listę wszystkich gatunków z 1 załącznika Dyrektywy Ptasiej zlokalizowanych na obszarze oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz wpływ inwestycji na te gatunki,

 6. podać charakterystykę i występowanie migrującej fauny w ciągu całego roku, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokości przemieszczania się zwierząt, sezonowość występowania, lokalny i regionalny schemat przemieszczania się, ocena w cyklu rocznym, związki pomiędzy występowaniem ptaków a siedliskami, odnoszące się do możliwości odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji wiosennej (od końca lutego do końca maja), jesiennej (od połowy lipca do końca listopada), możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska oraz możliwości występowania lęgów (od początku marca do połowy lipca),

 7. określić wpływy inwestycji na szlaki migracyjne zwierząt głównie na ornitofaunę oraz miejsca ich odpoczynku i żerowania w trakcie sezonowych wędrówek,

 8. ocenić funkcjonowanie pola wiatraków jako bariery ekologicznej,

 9. podaż listę wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 795) zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji,

 10. określić wpływ inwestycji na przyszłe wykorzystanie terenu,

 11. określić wpływ przedsięwzięcia w powiązaniu z innymi położonymi w bliskim sąsiedztwie farmami wiatrowymi na integralność obszarów Natura 2000,

 12. określić spodziewany wpływ ocenianej inwestycji na elementy ekologicznej sieci Natura 2000 (możliwość potencjalnego bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub zaproponowane do wyznaczenia obszary Natura 2000: ocena skutków lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000, możliwość istotnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na gatunki, dla których wyznaczono lub zaplanowano wyznaczenie ostoi Natura 2000, oddziaływanie innych czynników lub elementów związanych z pracą generatorów prądu na sieci Natura 20000,

 13. zanalizować alternatywne warianty realizacji przedsięwzięcia, które pozwolą na uniknięcie jakichkolwiek negatywnych wpływów na integralność obszaru Natura 2000,

 14. podać informację o ewentualnych kolizjach przedsięwzięcia z chronionymi elementami środowiska przyrodniczego,

 15. opisać przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko,

 16. w przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na sieci obszaru Natura 2000 podanie odpowiednich metod kompensacyjnych,

 17. opisać realizację inwestycji na etapie budowy oraz eksploatacji z możliwością monitorowania.

Uzasadnienie

 

W związku z wnioskiem Energetyka Polska Sp. z o.o. , ul. Tylna 1, 87-300 Brodnica, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo w gminie Tuczno, Burmistrz Tuczna w dniu 30-08-2007 r. zwrócił się do Starosty Wałeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o opinię na temat konieczności i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia w związku z jego kwalifikacją do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane na podstawie § 3 ust.1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Starosta Wałecki postanowieniem z dnia 05 września 2007 r. znak pisma : OS-7633-50 i 51/2007 r. przekazał sprawę do załatwienia wg właściwości dla Wojewody Zachodniopomorskiego. Wojewoda pismem nr SR-P-6-6650/731/07 z dnia 17 października 2007 roku wezwał do uzupełnienia wniosku o zagadnienia zawarte w art. 51 ust. 4 oraz art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Po uzupełnieniu wniosku, postanowieniem nr K-SR-P-6650/8-2/07 z dnia 28 listopada 2007 roku nałożył obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem elementów zawartych w sentencji postanowienia..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w wydanej w dniu 25 września 2007 r. opinii sanitarnej ( znak pisma : PPIS.N.NZ-409/29/07) nie odstąpił od konieczności opracowania niniejszego raportu w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, uznając że przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących mieć negatywny bezpośredni i pośredni wpływ na warunki życia i zdrowia ludzi.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 2. strony postępowania

 3. a/a.

 

Do wiadomości:

 1. Wojewoda Zachodniopomorski

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Bydgoska 86

78-600 Wałcz

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 13-12-2007 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 13-12-2007 14:45