Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w obrębie geodezyjnym 107 Tuczno


Tuczno, dnia 2007-12-12.

 

GPB-7331/6/2007

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2 art.. 51 ust. 2 oraz art.52 ust 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Energetyka Polska Sp. z o.o. ul. Tylna 1, 87-300 Brodnica

 

postanawiam

 

 

nałożyć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w obrębie geodezyjnych 107 Tuczno w gminie Tuczno ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

 

 1. opisać elementy przyrodnicze objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanej inwestycji (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis występującej fauny i flory, najbliższe obszary chronione istniejące i projektowane oraz ewentualny wpływ przedsięwzięcia na te obszary).

 2. oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000:

  • podać charakterystykę sieci ekologicznej Natura 2000 w sąsiedztwie planowanej inwestycji,

  • szczegółowo określić na mapie planowaną lokalizację inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000 i innych cennych siedlisk przyrodniczych,

  • podać listę wszystkich gatunków ptaków występujących na obszarze

planowanej inwestycji i w jej okolicach (lęgowych, prawdopodobnie

lęgowych , żerujących), a wymienionych w załączniku nr 2 do

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 R. (Dz.U. Nr

229, poz. 2313) w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura

2000 występujących na obszarze planowanej inwestycji w jej okolicach,

  • podać listę wszystkich siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w załącznikach do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 Nr 94, poz. 795) zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji,

  • opis gatunków z I załącznika Dyrektywy Ptasiej, zlokalizowanych na obszarze orz w sąsiedztwie planowanej inwestycji oraz wpływ inwestycji na te gatunki,

  • określić wpływ inwestycji na występujące gatunki nietoperzy,

  • określić charakterystykę i występowanie migrującej fauny w ciągu całego

roku, w tym dokładny przebieg tras, kierunki i wysokości przemieszczania

się zwierząt, sezonowość występowania, lokalny i regionalny schemat

przemieszczania się, ocena w cyklu rocznym, związki pomiędzy

występowaniem ptaków a siedliskami, odnoszące się do możliwości

odpoczynku i żerowania w okresie koczowisk, a następnie migracji

wiosennej (od końca lutego do końca maja), jesiennej (od połowy lipca do

końca listopada), możliwości odpoczynku i żerowania w okresie zimowiska

oraz możliwości występowania lęgów (od początku marca do połowy lipca),

  • przedstawić metodykę prowadzenia przedinwestycyjnej analizy przyrodniczej dla lokalizacji farmy wiatrowej w ramach monitoringu przedinwestycyjnego prowadzonego przez rok lub dwa lata w zależności od reprezentatywności zbadanego okresu na występowanie tutaj gatunków ptaków,

  • określić spodziewany wpływ ocenianej inwestycji na elementy ekologicznej sieci Natura 2000 (możliwość potencjalnego bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt dla których zostały wyznaczone lub zaproponowane do wyznaczenia obszary Natura 2000),

  • ocenić skutki lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych dla ciągłości istnienia obszarów Natura 2000, możliwość istotnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na gatunki, dla których wyznaczono lub zaplanowano wyznaczenie ostoi Natura 2000, oddziaływanie innych czynników lub elementów związanych z pracą generatorów prądu na sieci Natura 20000,

  • ocenić wpływ planowanej inwestycji na otaczający krajobraz,

  • ocenić funkcjonowanie pola wiatraków jako bariery ekologicznej,

  • zanalizować alternatywne warianty przedsięwzięcia, które pozwolą na uniknięcie jakichkolwiek negatywnych wpływów na integralność obszaru Natura 2000,

  • przedstawić zagadnienia w formie graficznej (granice inwestycji, miejsca występowania badanej flory i fauny, trasy przelotu).

 

 1. działania ograniczające, monitorujące i kompensujące negatywne oddziaływania (m.in. metody ograniczenia oddziaływania wież elektrowni wiatrowych na etapie budowy i użytkowania, oddziaływanie konstrukcji prądnic jako przeszkód ndla lecących ptaków i nietoperzy - metody ograniczenia zagrożenia, działania kompensujące w tym skumulowany wpływ elektrowni wiatrowych znajdujących się w sąsiedztwie planowanej inwestycji i metody przeciwdziałania).

 

Uzasadnienie

 

W związku z wnioskiem Energetyka Polska Sp. z o.o. , ul. Tylna 1, 87-300 Brodnica, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo w gminie Tuczno, Burmistrz Tuczna w dniu 30-08-2007 r. zwrócił się do Starosty Wałeckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu o opinię na temat konieczności i ewentualnego zakresu raportu dla w/w przedsięwzięcia w związku z jego kwalifikacją do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane na podstawie § 3 ust.1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Starosta Wałecki postanowieniem z dnia 05 września 2007 r. znak pisma : OS-7633-50 i 51/2007 r. przekazał sprawę do załatwienia wg właściwości dla Wojewody Zachodniopomorskiego. Wojewoda pismem nr SR-P-6-6650/730/07 z dnia 17 października 2007 roku wezwał do uzupełnienia wniosku o zagadnienia zawarte w art. 51 ust. 4 oraz art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Po uzupełnieniu wniosku, postanowieniem nr K-SR-P-6650/9-2/07 z dnia 28 listopada 2007 roku nałożył obowiązek sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem elementów zawartych w sentencji postanowienia..

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w wydanej w dniu 25 września 2007 r. opinii sanitarnej ( znak pisma : PPIS.N.NZ-409/32/07) nie odstąpił od konieczności opracowania niniejszego raportu w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska, uznając że przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących mieć negatywny bezpośredni i pośredni wpływ na warunki życia i zdrowia ludzi.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca

 2. strony postępowania

 3. a/a.

 

Do wiadomości:

1. Wojewoda Zachodniopomorski

Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Bydgoska 86

78-600 Wałcz

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 13-12-2007 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 13-12-2007 14:43