Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu i metali kolorowych


Tuczno, dnia 31.12.2007 r.

 

GRLOŚ-7624/1/1/2007

 

 

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Siodłowskiego zam. 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolności 9/2b i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Burmistrz Tuczna

określa

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu i metali kolorowych położonego na części działki nr 3/5 w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 :

 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 • Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu punktu skupu złomu i metali kolorowych położonego na części działki nr 3/5 w obrębie geodezyjnym Tuczno 109 przy ul. Dworcowej 5 w miejscowości Tuczno. Teren był wcześniej wykorzystywany jako plac do składowania węgla i jest on w całości utwardzony betonem. Na działce znajduje się budynek magazynowy o pow. 20 m 2.

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 • Planowane działalność nie będzie negatywnie wpływać na najbliższe obszary chronione prawem polskim oraz na najbliższe obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których projektuje się lub zostały wyznaczone obszary siedlisk NATURA 2000.

 • Teren, na którym prowadzony będzie skup złomu i metali kolorowych nie jest objęty prawną formą ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.

 • Dla prowadzenia działalności wykorzystywany będzie teren w granicach działki oraz istniejącego budynku magazynowego.

 • Prowadzona będzie ścisła segregacja odpadów. Metale kolorowe będą składowane w pojemnikach ustawionych wewnątrz budynku. Natomiast złom stalowy gromadzony będzie w kontenerach ustawionych na placu obok magazynu.

 • Zużyte akumulatory oraz urządzenia zawierające elementy niebezpieczne ( świetlówki) składowane będą w zamkniętych pojemnikach ustawionych wewnątrz budynku, bez możliwości kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym.

 • Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych będzie wykonywany przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 39, poz. 251 ze zm.).

 • Ewentualnymi źródłami emisji hałasu do środowiska w trakcie prowadzenia działalności będą samochody odbierające kontenery i pojemniki z odpadami. Czynności z tym związane należy wykonywać w porze dziennej.

 • Działalność będzie prowadzona w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko oraz zdrowie ludzi.

 • Teren magazynowania należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.

 • Sposób prowadzenia działalności należy uzgodnić ze Starostą Wałeckim.

 

3. Wymogi dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 • Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 • Nie dotyczy planowanego przedsięwzięcia.

 

5. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 • Planowana działalność nie będzie oddziaływać transgranicznie.

 

6. Dla terenu, na który ma być prowadzona działalność nie ma aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego też wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Uzasadnienie

W dniu 22.10.2007 r. wpłynął wniosek Pana Krzysztofa Siodłowskiego zam. 78-540 Kalisz Pomorski, ul. Wolności 9/2b o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu skupu złomu i metali kolorowych położonego na części działki nr 3/5 w obrębie geodezyjnym Tuczno 109.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych w związku, z czym wezwano Pana Krzysztofa Siodłowskiego do ich usunięcia. Po uzupełnieniu braków wszczęto postępowanie administracyjne. Określono strony postępowania, przeprowadzono wymagane przez KPA postępowanie, wskutek, którego zawiadomione strony nie wniosły uwag i zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Planowana inwestycja wymieniona jest w rozporządzeniu Rady Ministrów jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenie raportu. Prowadzenie punktu skupu złomu i metali kolorowych jest dopuszczalne po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust1. pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji uzyskano opinię Starosty Wałeckiego ( znak: OS-7633-60(1)/2007 ) z dnia 12.11.2007 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu ( znak: PPIS.N.NZ - 409/34/07 ) z dnia 07.11.2007 r. kwalifikujące przedmiotową działalność jako niewymagającą sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 2 Prawa ochrony środowiska dnia 19.11.2007 r. Burmistrz Tuczna wydał postanowienie, w którym odstąpiono od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdzając, że skala i rodzaj prowadzonej działalności nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

 

 

 

Starosta Wałecki uzgodnił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia - postanowieniem ( znak: OS-7633-60(1)/2007 ) z dnia 12.11.2007 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w zakresie ochrony zdrowia ludzi - postanowieniem ( znak: PPIS.N.NZ - 401/30/07 ) z dnia 17.12.2007 r.

Mając na względzie uzgodnienia wymienionych powyżej organów oraz wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ustalono warunki dla prowadzenia przedmiotowej działalność.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a. Złożenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

 

W załączeniu:

1) charakterystyka przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1. Krzysztof Siodłowski

ul. Wolności 9/2b

78-540 Kalisz Pomorski

2. Stańczyk Adam i Aneta

ul. Wolności 99

78-640 Tuczno

3. Świąder Adam i Hanna

ul. Osiedle LLP 6B/6

60-505 Poznań - Jeżyce

4. Rejon Dróg Wojewódzkich

w Drawsku Pomorskim

ul. Złocieniecka 22 A

78-500 Drawsko Pomorskie

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Wałeckie

ul. Dąbrowskiego 17

78-600 Wałcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Bydgoska 86

78-600 Wałcz

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 03-01-2008 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 03-01-2008 08:51