Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - kanalizacja dla miejscowości Jeziorki


Tuczno, dnia 18.02.2008 r.

 

GRLOŚ-7624/1/4/2008

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu w dniu 11.02.2008 r. na wniosek Gminy Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno reprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza Pana Krzysztofa Hara postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami ścieków dla wsi Jeziorki gmina Tuczno, zlokalizowanej w Jeziorkach na następujących działkach: 336, 159, 257/1, 160, 161/2, 162, 163/4, 355, 163/2, 68/3, 163/3, 256, 255, 254, 165/1, 359, 234/1, 261, 263/5, 266, 267, 268/1, 358, 269, 270/1, 271/1, 272/3, 274/1, 275/1, 276/1, 278/1, 251, 252, 167, 166/1, 170, 171, 172/2, 176, 177, 178, 183, 186, 187/1, 189, 188, 190/1, 193, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 250, 361, 281, 285, 284, 282, 294, 194/1, 197/7, 197/5, 197/4, 197/3, 197/1, 200/1, 201/1, 295, 205, 204, 207, 206, 296, 297, 298, 299, 300, 301.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosta Wałecki

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie: biptuczno.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie przy ul. Wolności 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lista stron:

1) Banasiak Lesław, Sylwia, Władysław

Teresa, Janina

2) Centkowska Teresa

3) Dobrowolski Krzysztof

4) Dzikowicz Michał, Monika

5) Gapińska Maria, Lucjan

6) Garlikowski Andrzej, Wiesława

7) Gawęda Henryk, Marek, Teresa

8) Gręda Anna, Halina

9) Florczak Antoni, Wiesława

10)) Jabłońska Marianna, Józefa

11) Jabłoński Wiesław, Ryszard

12) Janiszewska Halina

13) Janus Marian,Teresa

14) Janczewski Józef ,Teresa

15) Jaszczyk Stanisław, Kazimierz

16) Jaśkiewicz Aleksander, Leokadia

17) Kaczmar Bronisława

18) Kania Zbigniew, Janina

19) Kisielewska Łucja

20) Kołpaczyński Stanisław

21) Kosowiec Piotr, Paweł,

Marian, Maria

22) Kostecki Bogusław, Stanisław,

Czesław, Jan, Zbigniew

23) Kreczko Edward, Albina

24) Kwiecień Stanisław, Genowefa

25) Lenczewski Marian, Eugenia, Jan

26) Madziar Robert

27) Marchlewski Czesław, Marta, Joanna

28) Mardofel Marian

 

29) Michalska Anna

30) Mielnik Wacław

31) Mokarska Alina

32) Osowski Stanisław, Teresa

33) Osowska Kazimiera, Stanisława

34) Ostrowski Józef

35) Piedziewicz Jan, Sabina

36) Sitkiewicz Leszek, Mirosław

37) Sławińska Irena, Józef

38) Sobczyk - Dobrowolska Beata

39) Sobieszczyk Ewa

40) Stefaniak Zygmunt, Wanda, Łucja,

Danuta, Mirosław, Roman, Tadeusz,

Elżbieta, Michał,

41) Straszaj Adolf

42) Stryszak Józef

43) Surma Wiesław, Małgorzata

44) Walukiewicz Tomasz, Jan, Helena,

Józef, Feliksa,Aleksandra

45) Wesół Tadeusz, Danuta,

Józef, Irena, Stefan, Alfons

46) Witkowska Maria

47) Włodarczyk Stanisław, Andrzej, Maria

48) Wysoka Anna, Józef

49) Zabłocki Andrzej

50) Żerdzińska Barbara, Jan

51) Giminna Spółdzielnia „SCH”

52) Miasto i Gmina Tuczno

53) Skarb Państwa - Starosta Wałecki

54) Zarząd Dróg Powiatowych w Wałczu

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 20-02-2008 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 20-02-2008 11:49