Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej - kanalizacja dla miejscowości Jeziorki - Rzeczyca


Tuczno, dnia 20.02.2008 r.

 

GRLOŚ-7624/1/5/2008

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 200 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu w dniu 29.01.2008 r. na wniosek Gminy Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno reprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza Pana Krzysztofa Hara postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla wsi Rzeczyca oraz kolektora tłocznego ścieków Jeziorki - Rzeczyca, gmina Tuczno. Inwestycja zlokalizowana będzie na następujących działkach:

 

  • obręb geodezyjny Jeziorki - dz. nr 336, 208, 213/1, 214/2, 223/2, 209, 212/5, 212/3, 210, 219, 211, 220, 221, 214/1, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 222, 223/1, 224, 225, 226, 227, 258, 259, 361, 212/4, 213/2;

  • obręb geodezyjny Rzeczyca - dz. nr 497, 515, 516/1 552/4, 500, 518, 499, 520/2, 496, 523/2, 524, 526, 529, 533, 495, 492, 340, 343/1, 344/1, 348/3, 345/1, 351/1, 632, 354/1, 356, 635, 486, 483/2, 488, 480, 479, 478, 477, 491, 634, 473, 472, 460/3, 230, 626, 232, 243, 245/2, 242/2, 241/2, 240/5, 240/6, 235, 234/2, 490, 637, 630, 239/7, 239/9, 239/10, 338/3, 119/2, 229, 245/2, 246/1, 231/1, 247/3, 174, 178/1, 180, 624, 8090/3, 182, 629, 224, 225/1, 223, 222, 219/1, 177/1, 229/1, 450/1, 501/2, 622/2, 622/3, 621, 619, 597/1, 509, 510, 511, 512, 514/1, 620, 618/1, 481.

 

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Starosta Wałecki

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie: biptuczno.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie przy ul. Wolności 6.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1) lista stron postępowania

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 22-02-2008 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 22-02-2008 10:16