Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Tuczno, dnia 17.03.2008 r.

 

GRLOŚ-7624/1/6/2008

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu w dniu 17.03.2008 r. na wniosek firmy GB Tuczno 501 Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02- 001 Warszawa reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Bębenek Prezesa Zarządu firmy Energetyka Polska Sp. z o.o., ul. Szlak 10/3, 31-161 Kraków postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu wolnostojących elektrowni wiatrowych w prognozowanym okresie czasu inwestycji, w obrębach geodezyjnych: Lubiesz, Jeziorki, Zdbowo, gmina Tuczno na następujących działkach: 470; 402/4; 2/5; 300/3; 169/2; 300/4; 300/1; 296; 314; 309; 260; 257; 254; 471/2; 2/6; 248; 243/1; 241; 238; 251; 479; 473; 306; 249; 402/1; 402/2; 402/3; 169/1; 322/2.

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ) w przypadku, gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Wojewodą Zachodniopomorskim

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarny w Szczecinie.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie: biptuczno.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie przy ul. Wolności 6.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1) lista stron postępowania

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 18-03-2008 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 18-03-2008 14:52