Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XV/91/2008

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XV/91/2008

Rady Miejskiej w Tucznie

z dnia 28 marca 2008r.

 

 

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tuczno .

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Tucznie , uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Uchwała reguluje zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

 

§ 2. Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Tuczno, w celu realizacji zadań własnych, następuje w granicach określonych w budżecie gminy na podstawie zarządzenia Burmistrza Tuczna.

 

§ 3. Przeznaczenie nieruchomości do zbycia i obciążania oraz ich wydzierżawienie lub wynajęcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje na podstawie zarządzenia Burmistrza Tuczna.

 

§ 4. 1.Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste następuje w drodze przetargu, z wyjątkiem wypadków o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 - ze zm.).

2.Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu sprzedaż nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

4.Przepisu ust.2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki.

§ 5.1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy o użytkowanie, najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony ubiega się więcej niż jeden podmiot.

 

§ 6. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

 

§ 7. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z zm.) jeżeli nieruchomość jest sprzedawana :

 

1)osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego - w wysokości 30 %;

 

2) jako lokal mieszkalny - 70 %

dla najemcy lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, o ile cena nabycia zostanie uiszczona jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

§ 8. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej kosztami sporządzenia dokumentacji niezbędnej do sprzedaży obciążony jest nabywca nieruchomości.

Od nabywcy nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej pobierana jest zaliczka w wysokości 50% przewidywanych kosztów sporządzenia dokumentacji niezbędnej do sprzedaży.

 

§ 9. Przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, z rozłożeniem cen sprzedaży na raty, ustala się oprocentowanie niespłaconej części ceny przy zastosowaniu 0,8 stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski

 

§ 10. Ustala się stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 25% ceny nieruchomości gruntowej.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuczna.

 

§ 12. Traci moc Uchwała Nr III/22/2001 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne.( Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 27, poz. 575 ze zm. 2003 r. Nr 12, poz. 185, Nr 83, poz. 1415).

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Marcin Majchrzak

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 07-04-2008 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 07-04-2008 14:03