Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja środowiskowa - oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rzeczycy


Tuczno, dnia 09.04.2008 r.

 

GRLOŚ - 7624/1/8/2008

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), o wszczęciu w dniu 09.04.2008 r. na wniosek Gminy Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno w imieniu i na rzecz której działa Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „KRENON” ul. Warskiego 69, 66-400 Gorzów Wielkopolski 1 reprezentowane przez Pana Andrzeja Skrzyszewskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeczyca, gmina Tuczno na terenie działek o nr ewidencyjnych 239/6; 239/9; 239/10 i 155/1.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanej inwestycji, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuje osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym

Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Wojewodą Zachodniopomorskim

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarny w Wałczu.

Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucznie: bip.tuczno.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tucznie przy ul. Wolności 6.

 

 

 

 

Otrzymują:

1) strony wg rozdzielnika

  1. a/a

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 14-04-2008 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 01-02-2011 10:13