Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe: Przeprowadzenie kompleksowych warsztatów na rzecz uczestników (Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt. "Druga Szansa".

 

DRUGA SZANSA

 

Projekt „Druga Szansa” współfinansowany jest przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Tuczno, 24.05.2012r.

 

Zapytanie ofertowe nr PO KL 01/2012

w ramach projektu systemowego „Druga Szansa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie.

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz.1655 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym

na realizację zadania: Przeprowadzenie kompleksowych warsztatów na rzecz uczestników

(Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt. „Druga Szansa”.

 

Zapytanie ma charakter informacyjny i nie jest wiążące dla żadnej ze stron

 

I. Zamawiający:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie

Ulica: Wolności 12

Kod Miejscowość: 78-640 Tuczno

tel 067 259 35 49

fax 067 259 35 49

E-mail: mgops@poczta.fm

 

II. Przedmiot zamówienia

 

Przeprowadzenie warsztatów pn „Szkoła dla rodziców” w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy

 

Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności budowania dobrych relacji rodzic – dziecko, diagnozowania potrzeb i oczekiwań wobec dziecka, nabycie umiejętności wychowawczych poprzez umiejętne definiowanie, rozpoznawanie i nazywanie sytuacji trudnych wychowawczo. Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez uświadomienie własnych postaw rodzicielskich.

 

Przeprowadzenie warsztatów pn „Aktywne metody poruszania się po rynku pracy” w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy

 

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy teoretycznej z zakresu poruszania się po rynku pracy, sposobów aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, redagowania dokumentów aplikacyjnych ( CV, listu motywacyjnego), wykorzystanie internetu jako narzędzia w poszukiwaniu pracy.

 

Przeprowadzenie warsztatów pn „ Umiejętne zarządzanie budżetem domowym” w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy

 

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy z zakresu umiejętnego, racjonalnego gospodarowania ograniczonym budżetem domowym, własnymi środkami i zasobami. Umiejętności opracowania budżetu domowego oraz organizacji prac domowych.

 

Przeprowadzenie - Treningu psychospołecznego w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy ( w tym 24 godzin zajęć indywidualnych przypadających 2godz/osobę)

 

Czas trwania warsztatów 7 dni roboczych, przedział czasowy w jakim mają odbyć się zajęcia od godz. 8:00 do godz. 15:00

Celem zajęć jest zwiększenie wiary we własne siły, samoakceptacja i podniesienie samooceny. Zapoznanie się z bilansem własnych zasobów i wzmocnieniem się własnej samooceny, określeniem własnych predyspozycji . Zapoznanie się ze sposobami radzenia sobie ze stresem oraz z wykorzystaniem technik asertywności.

Przeprowadzenie zajęć z terapeutą do spraw uzależnień w wymiarze 30 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy (w tym 20 godzin dydaktycznych w formie indywidualnych spotkań )

Celem zajęć z terapeutą uzależnień jest podniesienie świadomości dotyczącej uzależnień, nabycie przez uczestników projektu wiedzy na temat choroby alkoholowej. Uświadomienie przyczyn, skutków uzależnienia od alkoholu, narkotyków, internetu, hazardu. Wsparcie osób współuzależnionych oraz uświadomienie im problemu.

 

Przeprowadzenie zajęć z radcą prawnym w wymiarze 20 godzin dydaktycznych dla 12 osobowej grupy (w tym 12 godzin dydaktycznych w formie indywidualnych spotkań (1godz/osobę)

 Celem zajęć z radcą prawnym, jest przywrócenie samodzielności życiowej poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawnych i przysługujących uprawnieniach. 

III. Termin realizacji zamówienia : miesiące: od czerwca do października 2012 roku

IV. Kryteria ofert :

Cena oferty BRUTTO , kryterium wagowe 100% . Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca zobowiązany jest podać dla każdego z warsztatów cenę jednostkową brutto za

przeprowadzenie warsztatów, uwzględniając wszystkie koszty, cena podana przez

Wykonawcę za świadczoną usługę przeprowadzenia warsztatów obowiązuje przez cały okres trwania

umowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

80500000-9 – usługi szkoleniowe

V. Inne istotne warunki zamówienia.

- przeprowadzenie warsztatów na terenie Gminy Tuczno, Wykonawca zapewni pomieszczenia dostosowane do przeprowadzenia warsztatów,

- zajęcia w ramach warsztatów powinny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych (od 8.00 do 15.00),

- zapewnienie materiałów szkoleniowych ( również w formie elektronicznej ),

- opłacenie pomocy dydaktycznych ( notatnik, długopis,), które przechodzą na własność Beneficjentów Ostatecznych projektu,

- ubezpieczenie uczestników warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków,

- zapewnienie poczęstunku składającego się z kawy, herbaty, napojów zimnych, ciastek, oraz jednego ciepłego posiłku obiadowego jeśli czas warsztatów przekroczy 6h,

- wydanie zaświadczenia o udziale w warsztatach,

- umożliwienie eksponowania LOGO realizowanego projektu w miejscu i w czasie prowadzenia zajęć teoretycznych

- ologowanie wszelkiej dokumentacji odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawarcie informacji o współfinansowaniu szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przestrzegać zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl ( Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 )

- prowadzenie w trakcie szkolenia listy obecności uczestników z każdego dnia warsztatów oraz przedstawienia kopii tej listy Zamawiającemu w terminie 3 dni od zakończenia warsztatów ,

- prowadzenie dokumentacji przebiegu warsztatów stanowiącej:

a) dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych,

b) rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających udział w warsztatach oraz przekazania kserokopii w/w dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 5 dni od daty zakończenia warsztatów,
c) wykonawca przeprowadzi ewaluację warsztatów – dokona oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych i przedstawi raport końcowy prezentujący wyniki badania uczestników,

- przechowywanie dokumentów z przeprowadzonych warsztatów do dnia 31.12.2020 r.

- załączenie harmonogramu zajęć uzgodnionego z zamawiającym przed podpisaniem umowy.

Wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- zaświadczenie o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- informację o kadrze dydaktycznej (opis wiedzy i doświadczenia kadry szkoleniowej oraz kserokopię dokumentów potwierdzających ich wymagane przepisami uprawnienia do prowadzenia szkolenia ),

- posiadanie minimum 3 letniego doświadczenia w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć ze środków publicznych w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (minimum 3 referencje z różnych instytucji).

 

VI. Sposób przygotowania oferty.


Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Przeprowadzenie kompleksowych warsztatów na rzecz uczestników (Beneficjentów Ostatecznych) projektu systemowego pt. „Druga Szansa” do dnia 08 czerwca 2012r. do godz.15:00 w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, ul. Wolności 12, 78-640 Tuczno.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 259 35 49
Oferty niekompletne lub te,  które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Tuczno
http://bip.tuczno.pl/

  

KIEROWNIK
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie
/-/ Emilia Panada

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wojciech Narel 24-05-2012 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2012
Ostatnia aktualizacja: Wojciech Narel 24-05-2012 14:31