Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej w Tucznie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Tuczno: budowa sieci wodociągowej od ul. M. Konopnickiej w Tucznie do m. Martew

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Tuczno, do kontaktów: Leszek Karasek, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2593351, fax 067 2593089, e-mail: umigtuczno@op.pl, www.tuczno.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci wodociągowej od ul. M. Konopnickiej w Tucznie do m. Martew.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej PVC DN 160/1606,2 PN 10 SDR 26 o długości 3112,0 m.b., PVC DN 90/4,3 PN10 SDR 26 o długości 65,0 m.b.

Wodociąg zaprojektowano z rur PVC 160 i PVC 90 kielichowych wodociągowych łącznych na wcisk z uszczelką gumową.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Lokalizacja - m. Tuczno, ul. M. Konopnickiej - m. Martew.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro a poniżej 5 mln euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.07.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 7 000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

1. Posiadają własne lub dostęp do środków finansowych na wykonanie zadania 100% ceny ofertowej brutto.

2. Posiadają niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych).

3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia, (udokumentują w okresie ostatnich 5 lat (2001-2005) wykonanie dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze oraz wartości min. 350 000 zł netto każda.

4. Nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 15.05.2006, cena - 36,60.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 19.05.2006 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 17.07.2006; liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.05.2006, godzina 10:30, Urząd Miejski w Tucznie - sala konferencyjna.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 22.03.2006.

xxmTuczno

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 30-03-2006 16:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 30-03-2006 16:20