Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Tuczna


Zarządzenie Nr 5/2007

Burmistrza Tuczna

z dnia 29 stycznia 2007r.

 

w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Nr III/22/2001 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 27, poz.575 ze zm., z 2003 r. Nr 12, poz. 185, Nr 83, poz. 1415)

Burmistrz Tuczna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Decyzje o przeznaczeniu nieruchomości mienia gminnego do wydzierżawienia lub wynajęcia oraz o okresie trwania umowy dzierżawnej lub umowy najmu podejmuje Burmistrz Tuczna.

 

§ 2.

Wydzierżawianie lub wynajmowanie nieruchomości mienia gminnego następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawieranej przez Burmistrza Tuczna.

 

§ 3.

 1. Wydzierżawianiu lub wynajęciu podlegają następujące nieruchomości mienia gminnego:

  1. grunty rolne,

  2. grunty przeznaczone na cele nierolnicze,

  3. pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe.

 2. Przepisy niniejszego aktu nie dotyczą wydzierżawiania i najmu mienia

gminnego takiego, jak:

   • świetlice,

   • pomieszczenia w budynkach szkolnych w miejscowości Marcinkowice i Płociczno,

   • sala gimnastyczna,

   • sale komputerowe,

   • kort tenisowy,

   • grunty pod działalność kulturalno - rozrywkową i handlową na okres krótszy niż 1 miesiąc,

   • grunty w okresie „Dni Tuczna”.

 

 

§ 4.

 1. Wydzierżawianie lub wynajem odbywa się na wniosek zainteresowanej strony.

 2. Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę lub najem tej samej nieruchomości, ustalenie dzierżawcy lub najemcy następuje w drodze przetargu.

 3. Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu dzierżawnego lub czynszu najmu.

 

 

§ 5.

  1. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze za 1 ha, ustala się w kwintalach żyta:

 1. dla gruntów ornych:

klasy III a - 4,5 q

III b - 4,0 q

IV a - 3,5 q

IV b - 3,0 q

V - 2,0 q

VI - 1,5 q

 1. dla użytków zielonych:

klasy III - 3,5 q

IV - 3,0 q

V - 2,0 q

VI - 1,5 q

 1. dla gruntów pod wodami nadającymi się do chowu ryb i gruntów nadających się do urządzenia stawów rybnych - 2,5 q

 2. dla gruntów przeznaczonych na ogródki przydomowe do powierzchni 1000 m2 przyjmuje się równowartość 0,30 kg żyta za 1 m2

  1. Ustala się minimalna stawkę roczną czynszu dzierżawnego od umowy w wysokości 0,20 q żyta nie zależnie od dzierżawionej powierzchni.

  2. Cenę kwintala żyta przyjmuje się ustaloną przez Radę Miejską Tuczna stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego.

 

§ 6.

 1. Stawki czynszu dzierżawnego i najmu za grunty przeznaczone na cele nierolnicze oraz za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe ustala się w złotówkach:

 

1) Za grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą - 8,00 zł/ m2 pow. miesięcznie

 

 

2) Za grunty przeznaczone na:

a) cele rekreacyjne pod ośrodki campingowe - 0,60 zł/m2 pow. rocznie

b) cele rekreacyjne pod pola namiotowe w sezonie (czerwiec, lipiec, sierpień) - 0,30 zł/m2 pow. miesięcznie

 

3) Za grunty przeznaczone na cele składowe nie związane z działalnością gospodarczą - 2,00zł/ m2 pow. rocznie

 

4) Za grunty zajęte na powiększenie działki siedliskowej położone na terenach zurbanizowanych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę - 5,00 zł/m2 pow. miesięcznie

 

5) Za grunty przeznaczone na inne cele niż wymienione w pkt. 1 -4 -3,00 zł/ m2 pow. miesięcznie

 

6) Za pomieszczenia i lokale użytkowe przeznaczone na działalność gospodarczą:

a) w budynkach mieszkalnych - 8,00 zł/m2 pow. miesięcznie

b) w budynkach gospodarczych innych - 7,00 zł/m2 pow. miesięcznie

 

7) Za garaż - 3,00 zł/m2 pow. miesięcznie

 

8) Za pomieszczenia gospodarcze inne niż określone w pkt. 6 - 2,00 zł/ m2pow. miesięcznie

 

9) Za grunty dzierżawione, wynajmowane pod ustawienie reklamy (gabloty, witryny itp.) oraz tablice reklamowe:

- do 1 m2 tablicy reklamowej - 100,00 zł rocznie

- powyżej 1 m2 tablicy reklamowej - 200,00 zł rocznie

 

 1. W szczególnych przypadkach, gospodarczo lub społecznie uzasadnionych, Burmistrz Tuczna na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu może zastosować inne niż określone w § 6 stawki czynszu dzierżawnego.

 

§ 7.

Stawki czynszu dzierżawnego i najmu nie uwzględniają podatku VAT, podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

 

 

 

 

§ 8.

 1. Ustalone w umowach stawki czynszu dzierżawnego i najmu są corocznie waloryzowane w oparciu o cenę 1 q żyta ustaloną przez Radę Miejską Tuczna do obliczania podatku rolnego.

 2. Ustalone w umowach stawki czynszu dzierżawnego lub najmu za grunty przeznaczone na cele nierolnicze oraz za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe mogą być corocznie waloryzowane w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych określony przez GUS na okres pierwszych trzech kwartałów danego roku.

 3. Decyzje o dokonaniu waloryzacji określonej w ust. 2 podejmuje Burmistrz Tuczna w drodze odrębnego zarządzenia.

 

§ 9.

 1. Czynsz dzierżawny za grunty przeznaczone na cele rolnicze płatny jest rocznie w czterech ratach w terminach płatności zobowiązania podatkowego.

 2. Czynsz dzierżawny za nieruchomości przeznaczone na cele nierolnicze oraz czynsz najmu za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe płatny jest w miejscu i terminie wskazanym w umowie.

 

§ 10.

 1. Obowiązek płacenia czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze powstaje i wygasa:

  1. 1 stycznia danego roku, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta lub rozwiązana przed zbiorami,

  2. 1 stycznia roku następnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta lub rozwiązania po zbiorach.

 2. Obowiązek płacenia czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele

nierolnicze i czynszu najmu za pomieszczenia gospodarcze i lokale użytkowe powstaje i wygasa od następnego miesiąca po miesiącu, w którym została umowa zawarta lub rozwiązania.

 

§ 11.

W przypadku stwierdzenia bezumownego użytkowania nieruchomości gminnej, za ten okres wysokość czynszu podwyższa się o 100%.

 

§ 12.

Traci moc:

   • Uchwała Nr 28/2001 Zarządu Miasta i Gminy Tuczno z dnia 7.09.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego;

 

 

   • Uchwała Nr 7/2002 Zarządu Miasta i Gminy Tuczno z dnia 31.01.2002 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego;

   • Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z dnia 31.03.2003r. zmieniające uchwałę Nr 28/2001 Zarządu Miasta i Gminy Tuczno z dnia 7 września 2001r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego ze zmianą uchwały Nr 7/2002 z 31.01.2002 r.;

   • Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno z dnia 6.06.2003 r. zmieniające Uchwałę Nr 28/2001 Zarządu Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 7 września 2001r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego zmienione uchwałą Nr 7/2002 z 31.01.2002 r i Zarządzeniem Nr 33/2003 z dnia 31.03.2003r.;

   • Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Tuczna z dnia 30.12.2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego, zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Nr 7/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 33/2003 z dnia 31 marca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 40/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r.;

   • Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Tuczna z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001 roku w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 7/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 33/2003 z dnia 31 marca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 40/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 79/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.;

   • Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Tuczna z dnia 25 marca 2005 r. zmieniające Uchwałę Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego, zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 7/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 33/2003 z dnia 31 marca 2003r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 40/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 79/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., Zarządzeniem Nr 41/2004 z dnia 9 grudnia 2004r.;

   • Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Tuczna z dnia 9.11.2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego, zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 7/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 33/2003 z dnia 31 marca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 40/2003 z dnia 6 czerwca 2003r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 79/2003 z dnia 30 grudnia 2003r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 41/2004 z dnia 9 grudnia 2004r.;

   • Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Tuczna z dnia 9.05.2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 28/2001 z dnia 7 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków wydzierżawiania i najmu nieruchomości mienia gminnego, zmienionej Uchwałą Zarządu Miasta i Gminy Tuczno Nr 7/2002 z dnia 31 stycznia 2002 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 33/2003 z dnia 31 marca 2003 r., Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Tuczno Nr 40/2003 z dnia 6 czerwca 2003r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 79/2003 z dnia 30 grudnia 2003r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 41/2004 z dnia 9 grudnia 2004r., Zarządzeniem Burmistrza Tuczna Nr 36/2005 z dnia 9 listopada 2005r.

 

§ 13.

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi do spraw gospodarki mieniem gminnym, podinspektorowi do spraw rolnictwa , podinspektorowi do spraw działalności gospodarczej, kultury, sportu i turystyki

 

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 01-02-2007 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 01-02-2007 10:05