Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw ogólno - rolnych, gospodarki gruntami rolno - leśnymi i ochrony środowiska


Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2007r.

 

 

 

Burmistrz Tuczna

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

stanowisko pracy do spraw ogólno - rolnych, gospodarki gruntami

rolno - leśnymi i ochrony środowiska

I. Nazwa i adres jednostki, której dotyczy stanowisko:

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

II. Nazwa i adres podmiotu organizującego nabór:

Burmistrz Tuczna

Urząd Miejski w Tucznie

ul. Wolności 6

78-640 Tuczno

III. Miejsce i wymiar czasu pracy:

Liczba etatu: -1 etat

Wymiar etatu: - cały etat

Miejsce wykonywania pracy: - Urząd Miejski w Tucznie

IV. Określenie stanowiska:

stanowisko pracy do spraw ogólno - rolnych, gospodarki gruntami rolno - leśnymi i ochrony środowiska

V. Wymagania

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe bez wymaganego stażu pracy, bądź średnie i dwuletni staż pracy,

- ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

- cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.

Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór:

- preferowana szkoła wyższa o profilu rolniczym,

- znajomość zasad funkcjonowania administracji i prawa administracyjnego,

- znajomość programów komputerowych: Word, Exel,

- umiejętność pracy w zespole pracowników,

- sumienność, terminowość, kreatywność, komunikatywność, dokładność, uczciwość, samodyscyplina, odpowiedzialność za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

- kserokopie dyplomu ukończenia uczelni wyższej bądź kserokopie świadectw ukończenia szkoły średniej,

- oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej,

- CV,

- kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:

I. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i leśnictwa.

1/ Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi w tym: użytkowanie, wydzierżawianie i

sprzedaż w tym:

- podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do

sprzedaży lub dzierżawy

- organizowanie przetargów na sprzedaż lub dzierżawę gruntów rolnych,

- obciążanie dzierżawców gruntów rolnych czynszem dzierżawnym

2/ Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem spisów

rolnych oraz statystyki.

3/ Prowadzeniem rejestrów gruntów rolnych i leśnych.

4/ Planowanie i wnioskowanie środków finansowych z budżetu gminy w celu

wykonania robót geodezyjnych, kartograficznych i urządzeń rolnych na cele

gospodarki gruntami rolnymi.

5/ Zlecanie, nadzór odbiór robót geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo-

rolnych.

6/ Współudział w aktualizacji mapy zasadniczej.

7/ Prowadzenie spraw z zakresu prawidłowego zagospodarowania, odnowy i

rekultywacji użytków rolnych i leśnych.

8/ Realizacja ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz ochronie użytków rolnych.

9/ Przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi gruntami rolnymi i leśnymi

10/ Współdziałanie ze służbami kwarantanny i ochrony roślin w zakresie ochrony roślin

uprawnych.

 

II. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki zwierzęcej.

1/ Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, w tym współdziałanie

w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich i dzikich.

2/ Sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką.

3/ Koordynowanie spraw w zakresie znakowania zwierząt gospodarskich.

 

III. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ochrony środowiska, gospodarki wodnej,

ochrony złóż mineralnych i ochrony przed zanieczyszczeniami.

1/ Współdziałanie z organami państwowej inspekcji sanitarnej, państwowej inspekcji

ochrony środowiska oraz innych organów w sprawach związanych z ochroną

środowiska.

 

IV. Zadania obronne wynikające z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i planu obrony cywilnej.

 

V. Wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych wynikających z zakresu czynności

a w nim nie ujętych.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tucznie (pokój nr 2) lub pocztą na adres: ul Wolności 6, 78 - 640 Tuczno z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko pracy do spraw ogólno - rolnych, gospodarki gruntami rolno - leśnymi i ochrony środowiska w terminie do dnia 01 marca 2007r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tuczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tucznie, ul. Wolności 6.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokonanego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Hara

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 15-02-2007 15:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 15-02-2007 15:10