Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzja środowiskowa Bytyń


Tuczno, dnia 2007-08-29.

Znak: OŚ-762/3/07

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie:

 • art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 ze zmianami),

 • art. 56 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity ustawy Dz.U. nr 129 z 2006 r. poz. 902 z późn. zmianami),

 • art. 39 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami),

na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dnia 25 maja 2007 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

o r z e k a m

 

ustalić następujące uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. (operator sieci Era) Bytyń 44120

 1. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki nr 690 obr. Marcinkowice gm. Tuczno,

2. budowa stacji obejmuje:

 • posadowienie wieży telekomunikacyjnej z fundamentem o całkowitej wysokości około 64 m npt.

 • posadowienie u podnóża wieży kontenera technicznego ( z urządzeniami transmisyjnymi i zasilającymi) na blokach fundamentowych z betonu,

 • posadowienie u podnóża wieży rezerwowego kontenera technicznego na blokach fundamentowych z betonu,

 • wykonanie przyłącza elektrycznego,

 • zainstalowanie systemu antenowego ( 12 anten sektorowych i 7 anten mikrofalowych ) wraz z infrastrukturą,

 • wykonanie ogrodzenia stacji,

 • wykonanie drogi dojazdowej.

 1. w fazie eksploatacji wydzielony i ogrodzony teren z działki nr 690 w obr. Marcinkowice wykorzystywany będzie jako teren stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej sieci Era, Nr 44120 „Bytyń”,

 2. system antenowy zainstalowany na wieży stanowić będzie:

 • 12 anten rozsiewczych tworzących 4 sektory skierowane na azymut 60o , 130o , 240o , 320o , każdy z sektorów składał się będzie z 3 nadwaczo-odbiorczych anten sektorowych : 2 pary anten typu AS-1 pracujących w paśmie 900 MHz w systemie GSM zainstalowanych na wysokości 57,0 m npt. oraz z jednej anteny typu AS-2 pracującej jednocześnie w pasmach 1800 MHz oraz 2100 MHz w systemie DCS oraz UMTS, wysokość instalacji anten 53,7 m npt.,

 • 7 nadawczo-odbiorczych anten linii radiowych pracujących w pasmach 7 GHz, 18 GHz oraz 23 GHz, zainstalowanych na wysokości 53,7 m npt.,

 • zespół urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo - odbiorczych stacji zainstalowany będzie w kontenerach technicznych zlokalizowanych u podnóża wieży.

 1. w przypadku likwidacji stacji teren działki nr 690 obr. Marcinkowice zostanie odtworzony i przywrócony do stan poprzedniego.

 2. w odległości do 50,00 m od anten zachować teren wolny od nowej zabudowy o wysokości 31,00 m n.p.t.

 3. nie będzie prowadzony pobór wody do celów eksploatacyjnych stacji i nie będą wytwarzane ścieki bytowe,

 4. w fazie eksploatacji stacji nie będą wytwarzane odpady komunalne, natomiast zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) odpady niebezpieczne, jak:

 • akumulatory 160601* lub 100602*,

 • baterie 160601*,

 • świetlówki 200121*,

należy przekazać do odbioru i unieszkodliwienia w fazie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji stacji podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami ustawy o odpadach,

 1. nie nastąpi emisja zanieczyszczeń w postaci gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego,

 2. emisja hałasu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. nr 178, poz. 1841) nie przekroczy dopuszczalnych poziomów,

 3. promieniowanie elektromagnetyczne nie przekroczy dopuszczonego poziomu gęstości mocy - 0,1 W/m2

 4. przeciwdziałanie skutkom awarii:

 • stały monitoring pracy stacji i wszystkich urządzeń,

 • okresowe kontrole mocowań elementów konstrukcyjnych stacji.

 

nakładam obowiązek:

 1. bezpośrednio po uruchomieniu stacji, a przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać pomiary rzeczywistego rozkładu pól elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości zarówno dla celów bhp (dotyczy obsługi serwisowej oraz przeprowadzających konserwację), jak i ochrony ludzi i środowiska oraz przesłać wyniki pomiarów do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

 2. monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883).

 3. każdą ewentualną zmianę parametrów pracy stacji bazowej należy uzgodnić w zakresie warunków sanitarnych i zdrowotnych.

 

u z a s a d n i e n i e

 

Na wniosek inwestora Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Rupniewskiego - DIGICOS Sp. z o.o., ul. Kamiennogórska 22, 60-179 Poznań z załączonym, na podstawie § 2, ust. 1, pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl ustawy o ochronie środowiska, Burmistrz Tuczna przeprowadził postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia z udziałem społeczeństwa, w trakcie którego zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Szczecinie o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia w trybie art. 51 ust. 3 pkt 1 Prawa ochrony środowiska. Powyższe organy wydały postanowienia, w których uzgodniły środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia.

Informację o planowanym przedsięwzięciu podano do publicznej wiadomości wskazując na możliwość wniesienia uwag i wniosków.

W trakcie postępowania nie zgłoszono uwag i wniosków do niniejszego zamierzenia.

Głównym czynnikiem wpływającym na środowisko będą pola elektromagnetyczne, których kumulacja znajdzie się w przestrzeni nie związanej ze stałym przebywaniem ludzi i zwierząt. Przy zachowaniu promieniowania elektromagnetycznego nie przekraczającego dopuszczonego poziomu gęstości mocy - 0,1 W/m2 oraz pozostałych uwarunkowań określonych decyzją Burmistrza Tuczna przebudowa obiektu nie spowoduje pogorszenia w dopuszczalnych granicach stanu środowiska. Dla istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w drodze formalnych zapisów. Można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wywierało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, oraz że będą spełnione obowiązujące wymagania przepisów o ochronie środowiska.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

p o u c z e n i e

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Tuczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

Otrzymują:

 1. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa,

2. Tomasz Rupniewski - Pełnomocnik PTC
DIGICOS Sp. z o.o.

ul. Kamiennogórska 22

60-179 Poznań.

3. Koło Łowieckie „Kaczor”

64-810 Kaczory

4. a/a.

 

Obwieszczenia:

 1. tablica ogłoszeń UM Tuczno,

 2. tablica ogłoszeń Marcinkowice.

 3. strona internetowa Gminy Tuczno (BIP)

 

 

 

Burmistrz Tuczna

Teresa Łuczak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sieczka 04-09-2007 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Anna Sieczka 04-09-2007 14:19