Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Tucznie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2022 rok Marcin Stępczak 2023-03-31 12:32:35
Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Tuczna z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tuczno, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Tuczno za 2022 rok Marcin Stępczak 2023-03-31 12:31:18
Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2020 r. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:53:07
Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/7/92 Rady Miasta i Gminy w Tucznie z dnia 6 lutego 1992 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie zmienionej UChwałą nr VII/52/95 z dnia 27 grudnia 1995 r Marcin Stępczak 2023-03-29 13:52:10
Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok Marcin Stępczak 2023-03-29 13:50:38
Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na części działki nr 467/2 położonej w obrębie geodezyjnym Marcinkowice stanowiącej własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-03-29 13:44:47
Uchwała Nr XV/119/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Marcin Stępczak 2023-03-29 13:43:23
Uchwała Nr XV/118/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-03-29 13:42:21
Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Marcin Stępczak 2023-03-29 13:40:59
Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Marcin Stępczak 2023-03-29 13:40:09
Uchwała Nr XV/115/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Marcin Stępczak 2023-03-29 13:39:21
Uchwała Nr XV/114/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2020 rok Marcin Stępczak 2023-03-29 13:38:28
Uchwała Nr XV/113/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 Marcin Stępczak 2023-03-29 13:37:39
Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:36:44
Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa Marcin Stępczak 2023-03-29 13:35:53
Uchwała XIV/110/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2019-2035 Marcin Stępczak 2023-03-29 13:33:49
Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:31:23
Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:30:31
Uchwała Nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego Marcin Stępczak 2023-03-29 13:28:20
Uchwała Nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. WNMP w Tucznie Marcin Stępczak 2023-03-29 13:27:03
Uchwała Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-03-29 13:26:01
Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi Marcin Stępczak 2023-03-29 13:24:48
Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałczu do orzekania w latach 2019 - 2023 Marcin Stępczak 2023-03-29 13:23:26
Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie odmownego załatwienia skargi Marcin Stępczak 2023-03-29 13:22:04
Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uznania skargi za bezzasadną Marcin Stępczak 2023-03-29 13:21:12
Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/23/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Marcin Stępczak 2023-03-29 13:20:25
Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Marcin Stępczak 2023-03-29 13:19:05
Uchwała Nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:18:03
Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Marcin Stępczak 2023-03-29 13:17:10
Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:16:19
Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-03-29 13:15:28
Uchwała Nr XI/93/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników Marcin Stępczak 2023-03-29 13:14:28
Uchwała Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakłądowi Opiekuńczo - Leśniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie Marcin Stępczak 2023-03-29 13:13:19
Uchwała Nr X/91/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno, a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie Mirosławiec - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mari Grzegorzewskiej w Niemieńsku Marcin Stępczak 2023-03-29 13:12:19
Uchwała Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XLI/321/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Tuczno przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki Marcin Stępczak 2023-03-29 13:10:06
Uchwała Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2019 r. Marcin Stępczak 2023-03-29 13:07:49
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/281/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składnikó wynagrodzenia Marcin Stępczak 2023-03-29 13:06:54
Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Tuczno Marcin Stępczak 2023-03-29 13:04:57
Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku Marcin Stępczak 2023-03-29 13:03:57
Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej Marcin Stępczak 2023-03-29 13:02:26