Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuczno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Jak załatwić sprawę ?

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami określającymi właściwość organów i dotyczącymi terminów załatwiania spraw – wynikającymi z ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), chyba ,że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Zgodnie z obowiązującym obiegiem korespondencji każda sprawa, pismo, skarga, wniosek wpływający do Urzędu Miejskiego w Tucznie musi być w pierwszej kolejności zarejestrowany w książce podawczej prowadzonej w Sekretariacie  poprzez nadanie numeru sprawy, a następnie jest dekretowana przez burmistrza do  pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za załatwienie sprawy.

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone  pisemnie lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). Adres naszej skrytki na platformie ePAUP: /GminaTuczno/SkrytkaESP

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.

Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) oraz
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

Organ administracji publicznej jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, o którym mowa wyżej (§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.09.2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216).

Zgodnie z art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku ubiegania się o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1198) wniosek może być wniesiony również za pomocą e-maila na adres urzad@tuczno.pl i nie musi być podpisany elektronicznie.
Sposób załatwiania skarg i wniosków określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz.46).
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
11 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
11 lip 2022, godz. 11:03

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Kubisz

Data aktualizacji:
22 mar 2024, godz. 10:06