Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuczno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Status prawny Gminy Tuczno

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Ponadto burmistrz przedkłada w w/w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Podstawy ustrojowe gmin określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  rozwija ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym,  gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a o  ustroju  gminy stanowi jej statut.

Bieżącymi sprawami gminy kieruje burmistrz oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego, którego organizację i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny.

 

 Organy Gminy Tuczno: 

 

1. Rada Miejska w Tucznie - organe stanowiący (uchwałodawczy) oraz kontrolny gminy, który może rozstrzygać o wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, a nie zastrzeżonych do referendum. Jest to organ kolegialny, obradujący i podejmujący rozstrzygnięcia w formie uchwał na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na kwartał.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

Rada Miejska  działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Zadania i kompetencje Rady określają ustawy.
Sprawy należące do wyłącznej kompetencji Rady Gminy określa art 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.).
Jako organ kontrolny gminy Rada Miejska kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna jest jedyną obligatoryjnie istniejącą komisją Rady Gminy. Powołanie innych komisji ustawodawca pozostawił w gestii rady .

Organami wewnętrznymi Rady są komisje, które są jej organami pomocniczymi.

2. Burmistrz Tuczna - organ wykonawczy gminy. Jest to organ jednoosobowy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.  Zadania swoje wykonuje przy pomocy Urzędu Miejskiego w Tucznie, którego jest kierownikiem.
Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym stanowi:
"1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań wójta należy w szczególności:
1)   przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2)   określanie sposobu wykonywania uchwał,
3)   gospodarowanie mieniem komunalnym,
4)   wykonywanie budżetu,
5)   zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
6)   (skreślony).
3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
15 lip 2016

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
15 lip 2016, godz. 12:54

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Kubisz

Data aktualizacji:
22 mar 2024, godz. 08:57