Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Tuczno

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXXVI/278/2022 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 17 lutego 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022 - 2035 2022-03-01 11:14:31
Uchwała Nr XXXV/262/2021 Rady Miejskie w Tucznie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022 - 2035. 2022-02-15 12:32:15
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczno na 2022 rok 2021-11-15 14:21:03
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2022 - 2035 2021-11-15 14:15:40
Uchwała Nr II/30/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Tuczno 2020-01-29 08:21:21
Projekt Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tuczno na lata 2020-2036 2020-01-16 13:52:54
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020. 2020-01-14 11:21:35
Uchwała nr XXXV.208.Z.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tuczna sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tuczno za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia 2018-05-07 13:51:58
Uchwała Nr XL/316/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lutego 2018r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2302Z w miejscowości Jeziorki". 2018-03-05 12:40:26
Uchwała Nr XXXIX/308/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podrózy służbowej. 2018-01-24 13:08:41
Uchwała Nr XXXIX/307/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/303/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. 2018-01-24 13:04:22
Uchwała Nr XXXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 230Z w miejscowości Jeziorki". 2018-01-24 13:01:44
Uchwała Nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opoekuńczo- Leczniczemu SP ZOZ " Leśna Ustroń" w Tucznie 2018-01-24 12:59:24
Uchwała Nr XXXIX/304/2018 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Tuczno na 2018 rok. 2018-01-24 12:54:13
Protokół z XXVI/2016 Sesji Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 r. 2016-12-30 13:07:20
Uchwała NR XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Tucznie prowadzonym przez Gminę Tuczno. 2016-12-30 13:04:50
Uchwała NR XXVII/178/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. zatwierdzenia planów pracy statych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie I pólrocze 2017r, 2016-12-30 13:01:14
Uchwała NR XXVII/177/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. 2016-12-30 12:46:42
Uchwała NR XXVII/176/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z 28 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia ceny wywozu nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie w 2017 r. 2016-12-30 12:43:16
Uchwała NR XXVII/175/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-12-30 12:39:04
Uchwała NR XXVII/174/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-12-30 12:36:33
Uchwała NR XXVII/173 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 2016-12-30 12:34:36
Uchwała NR XXVII/172/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2017 - 2029. 2016-12-30 12:29:26
Uchwała NR XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie wprowadzenia,ustalenia wysokości dziennej stawki oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej 2016-11-30 15:19:19
Uchwała NR XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 2016-11-30 15:16:15
Uchwała NR XXVI/166/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-11-30 14:11:17
Uchwała NR XXVI/165/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r zmieniająca uchwałę NR XiV/89/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2016-11-30 13:51:40
Uchwała NR XXVI/164/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-11-30 13:37:48
Uchwała NR XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniająca uchwałę NR XXXVIII/241/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym,źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywanie zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia. 2016-11-30 13:31:56
Uchwała NR XXVI/162/2016 Rady Miejskiej w Tucznie wz dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-11-30 13:20:25
Uchwała NR XXVI/161/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-11-30 13:17:37
Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. 2016-09-27 13:54:30
Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/30/04 Rday Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2004r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Tuczno. 2016-09-27 13:52:15
Uchwała Nr XXIV/154/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przejecia nieruchomości na mienie komunalne gminy. 2016-09-27 13:49:12
Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie powierzenia Burmistrzowi Tuczna uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 2016-09-27 13:45:36
Uchwała Nr XXIV/152/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-09-27 13:40:20
Uchwał Nr XXIV/151/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Mirosławiec na wykonanie zadania publicznego dotyczącego realizacji dowozu wraz z opieką osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tuczno. 2016-09-27 13:38:56
Uchwała Nr XXIV/150/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo - Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2016-09-27 13:34:19
Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 2016-09-27 13:32:10
Uchwała Nr XXIII/148/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tuczno a Gminą i Miastem Mirosławiec w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 uczniom niepełnosprawnym transportu i opkieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku 2016-07-29 12:57:52
Uchwala Nr XXIII/147/2016 Rady Miejskiej w Tucznie Z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie 2016-07-29 12:50:53
Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Tucznie. 2016-07-29 12:44:31
Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. " Przebudowa ulicy Staszica w miejscowości Tuczno Gmina Tuczno". 2016-07-29 12:41:00
Uchwała XXIII/144/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 2016-07-29 12:36:08
Uchwała Nr XXIII/143/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28.07.2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r. 2016-07-29 10:38:13
Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia Tucznie zmieniająca uchwałę XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 maja 2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:52:46
Uchwała Nr XXII/141/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:52:33
Uchwała Nr XXII/140/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tuczno ze środków budżetu Gminy. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:52:00
Uchwała Nr XXII/139/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:51:45
Uchwała Nr XXII/138/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na II półrocze 2016r. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:51:29
Uchwała Nr XXII/137/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2016r.czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:51:16
Uchwała Nr XXII/136/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2028. 2016-06-29 10:51:03
Uchwała Nr XXII/135/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tuczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015r. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:50:48
Uchwała Nr XXII/134/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie za 2015 rok.27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:50:26
Uchwała Nr XXII/133/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia Tucznie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tucznie za 2015 rok. 27 czerwca 2016 roku 2016-06-29 10:49:59
Uchwała Nr XXII/132/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdana Finansowego za 2015 rok. 2016-06-29 10:33:41
Uchwała Nr XXI/131/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie. 2016-05-27 09:11:58
Uchwała Nr XXI/130/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty miejscowej. 2016-05-27 09:09:47
Uchwała Nr XXI/129/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 2016-05-27 09:08:33
Uchwała Nr XXI/128/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. 2016-05-27 09:07:31
Uchwała Nr XXI/127/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2016-05-27 09:06:42
Uchwała Nr XXI/126/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Tuczno. 2016-05-27 09:04:39
Uchwała Nr XXI/125/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia regukaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2016-05-27 09:01:42
Uchwała Nr XX/123/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Tucznie. 2016-04-29 08:55:37
Uchwała Nr XX/122/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-04-29 08:52:34
Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. zmieniając uchwałę Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30.03.2015 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie 2016-03-23 13:10:24
UCHWAŁA NR XIX/120/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. 2016-03-23 13:09:36
Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Płocicznie. 2016-03-23 13:08:24
Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Miejskiej w Tucznie zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów. 2016-03-23 13:07:33
Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczno w 2016 roku. 2016-03-23 13:06:47
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-03-23 13:05:34
Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Miejskiej w Tucznie w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-03-23 13:04:03
Uchwała Nr XVIII/114/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum w postepowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Tuczno 2016-02-29 13:55:34
Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Tuczno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu z kryteriów 2016-02-29 13:52:30
Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tucznie, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego. 2016-02-29 13:50:26
Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuczno na lata 2016-2028 2016-02-29 13:45:14
Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2016 r. uchwalenia zmian w budżecie gminy Tuczno na 2016r. 2016-02-29 13:40:45
Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2016 r. 2016-02-29 13:31:30
Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 2016-02-29 13:28:07
Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego. 2016-02-29 13:25:24
Uchwała Nr XV/95/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2016-2021 2016-02-29 13:18:45
Uchwała Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2016. 2016-02-29 13:05:28
Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r.w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2016-02-29 10:48:02
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczno na rok 2015. 2016-02-29 10:44:28
Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ?Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Tuczno?. 2016-02-29 10:38:31
Uchwała Nr XIV/90/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawia Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. 2016-02-29 10:32:13
Uchwała Nr XIV/89/2015 Rady Miejskiej w Tucznia z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2016-02-29 10:30:34
Uchwała Nr XIV/88/2015 Rady Miejskiej w Tucznie dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-02-29 10:20:53
Uchwała NR XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. 2016-02-29 10:18:19
Uchwała Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2016-02-29 10:11:25
Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-02-29 10:09:52
Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuczno. 2016-02-29 10:06:54
Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuczno 2016-02-29 10:04:38
Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 23 listopada 2015 r.w sprawie Rocznego Programu współpracy samorządu Gminy Tuczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. 2016-02-29 10:02:51
Uchwała Nr XIV/81/2015 z dnia 23 listopada 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2016-02-29 09:55:52
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października roku w sprawie: ustalenia dziennej stawki opłaty targowej. 2015-11-02 12:02:22
Uchwała NR XIII/79/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015 r.w sprawie opłaty miejscowej. 2015-11-02 12:01:41
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zarządzania drogami powiatowymi. 2015-11-02 11:59:10
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r.w sprawie udzielenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie: 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno ? zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. 2015-11-02 11:55:22
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Miejskiej w Tuczniez dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2015-11-02 11:53:19
Uchwała Nr XIII/75/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/69/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 13 listopada 2007r. 2015-11-02 11:51:19
Uchwała Nr XIII/74/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-02 11:50:20
Uchwała Nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 2015-11-02 11:46:22
Uchwała Nr XIII/72/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-11-02 11:43:41
Uchwała Nr XIII/71/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie. 2015-11-02 11:41:43
Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 października 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu. 2015-11-02 11:36:25
Uchwała Nr XII/69/2015 z dnia 28 września 2015r zmieniającej Uchwałę Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 ze zm. 2015-09-30 12:57:15
Uchwała Nr XII/68/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.WNMP w Tucznie. 2015-09-30 12:49:09
Uchwała Nr XII/67/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-09-30 12:45:08
Uchwała Nr XII/66/2015 z dnia 28 września 2015r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2015-2021 2015-09-30 12:31:49
Uchwała Nr XI/64/2015 z dnia 01 września 2015r w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-09-03 12:17:46
Uchwała Nr XI/65/2015 w sprawie wykonania przez Gminę Tuczno działalności w zakresie telekomunikacji. 2015-09-03 09:08:14
Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno na 2015r. 2015-08-03 12:36:31
Uchwała Nr XIII/81/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 Grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tucznie na I półrocze 2012 r. 2012-01-04 10:15:51
Uchwała Nr XIII/80/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie skargi w przedmiocie działalności Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie 2012-01-04 10:14:35
Uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie do realizacji zadania pracy z rodziną na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 2012-01-04 10:12:38
Uchwała nr XIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Tuczno na lata 2011-2021. 2012-01-04 08:13:32
Uchwała Nr XIII/70/2011 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy tuczno na 2011r. 2012-01-03 14:34:23
Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Tuczno na lata 2011-2013 2011-04-12 08:54:44
Uchwała Nr VI/24/2011 zmieniająca Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuczno na lata 2011-2021 ze zmianami 2011-04-12 08:53:10
Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczno 2011-04-12 08:49:48